Logo

8. un 9. oktobrī Kultūras ministrija (KM) kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde viesojās pie projekta “Rīteiropas vērtības” vadošā partnera Daugavpils pilsētas domes un pārējiem projekta sadarbības partneriem, tostarp arī Preiļu novada domes.

Vizītes laikā tika pārrunāts projekta ieviešanas progress, ieviešanas riski, problēmas un iespējamie risinājumi un projektā plānoto rezultātu sasniegšanas sekmīgas iespējas. Ikviens projekta partneris prezentēja sava objekta darbu aktuālo situācijas ieviešanas gaitu un klātienē iepazīstināja KM ES fondu uzraudzības nodaļas pārstāvjus ar objektiem.

Preiļu novada dome KM atbildīgās iestādes pārstāvjus iepazīstināja ar Preiļu pils rekonstrukcijas gaitu. Būvdarbu firmas SIA “Preiļu Celtnieks” komercdirektors E.Stikāns sīki izklāstīja par veikto būvdarbu niansēm un darbu specifiku, jo pils nav vienkārši būvobjekts, tā ir kultūrvēsturiska ēka ar pievienoto vērtību.

Preiļu pils atjaunošanas būvdarbi notiek, pateicoties ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” īstenošanas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” aktivitātēm. Projekta darbības laikā paredzēts izgatavot un uzstādīt Preiļu pils ēkas logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Paredzēta arī pils jumta siltināšana, mikrobioloģisko analīžu veikšana un citi specifiskie darbi.

Uzziņai:

Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši: 2018. gada marts – 2022. gada marts.

Kopējie projekta rezultāti paredz, ka tiks izveidoti 7 jauni pakalpojumi. Salīdzinot ar 2015. gada bāzes vērtību (50 119 apmeklējumi gadā), līdz 2023. gadam ir plānots kāpināt 6 atjaunotās un pilnveidotās nozīmīga kultūras un dabas mantojuma vietās esošo objektu un tur noritošo pasākumu kopējo apmeklējumu skaitu par 57 500 apmeklējumiem gadā.

Būvdarbus Preiļu pilī veic SIA “Preiļu celtnieks”, kas tika izvēlēts iepirkumu procedūras rezultātā. Regulāri notiek būvdarbu aktivitāšu saskaņošana ar pašvaldību (vadību, projekta vadītāju, koordinatoru, domes arhitekti, Tehniskās daļas speciālistiem u.c.), būvuzraugu J.Rapšu (SIA “RANGE”) un autoruzraugu arhitekti M. Mihailovu (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”).  Atbilstību visām būvniecības norises prasībām un dažādu būvdarbu specifikas situācijām regulāri uzrauga, koordinē un risina minētās personas, jo pats objekts – Preiļu pils ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

S.Čingule-Vinogradova,
projekta koordinatore