Pagastos Autoceļi

Sakarā ar klimatiskajiem apstākļiem ir pieaudzis gadījumu skaits, kad veicot meža izstrādes un transportēšanas darbus tiek bojāta pašvaldības autoceļu klātne.

Likuma “Par autoceļiem” III sadaļa nosaka autoceļu lietošanas un aizsardzības kārtību. 15. pants nosaka autoceļu saglabāšanas noteikumus, 27.1. panta 2. daļas 5. punktā ir noteikts, ka pašvaldības autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums ir noteikts 9,5 metri uz katru pusi. Pašvaldības autoceļu bojāšana ir administratīvi sodāms pārkāpums, atbildība par kuru paredzēta Administratīvās atbildības likumā  atkarībā no pārkāpuma veida.

Sakarā ar augstāk minēto, uz novada pašvaldības ceļiem ir ieviesti satiksmes ierobežojumi pavasara-vasaras un rudens – ziemas sezonai un noteikta kārtība, kādā šie ierobežojumi tiek atcelti.

Uzņēmējam, kuram ir nepieciešams veikt kravu pārvadāšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanu krautuvju izveidei, nepieciešams savlaicīgi aizpildīt iesnieguma veidlapu, tai pievienot satiksmes organizācijas shēmu atbilstoši MK 02.10.2001. noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām un iesniegt tos attiecīgajā pagasta pārvaldē saskaņošanai. Pagasta pārvaldes vadītājs saskaņo darbu veikšanu, veicot iesniegumā norādītā autoceļa apsekošanu dabā, sastādot Aktu par autoceļa apsekošanu pirms darbu uzsākšanas, kuru paraksta abas iesaistītās puses – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs (kurā tiks veikti iesniegumā minētie darbi) un uzņēmējs (darbu veicējs),  tad attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs sagatavo un noslēdz Sadarbības līgums ar uzņēmēju par satiksmes ierobežojumu atcelšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanas atļaušanu. Uzsākt darbus atļauts tikai pēc Sadarbības līguma noslēgšanas un drošības naudas iemaksas norādītajā pašvaldības kontā.

Dokumenti:

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv