Preiļu pils un parks Pašvaldībā

2023. gada janvārī Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludināja atklātu konkursu Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja amatam. Izvērtējot iesniegtos pieteikumus un kandidātu redzējumu kompleksa attīstībai pārrunu kārtā, par piemērotāko amatam atzīta Ilona Vilcāne.

Ilona līdz šim novada ļaudīm bijusi zināma kā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos, kur pienākumi bijuši tieši saistīti ar kultūras mantojuma aizsardzības jomu. Šajā laikā viņa padziļināti pievērsusies arī Preiļu muižas un pils vēstures izpētei, sekojusi līdzi kompleksa un pils attīstībai. Profesionālā kompetence celta Latvijas Kultūras akadēmijā profesionālās pilnveides kursos. Savukārt kā sabiedrisko attiecību speciāliste viņa piedalījusies Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam pārrobežu sadarbības projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, kas ļāva iedziļināties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumos vēsturiskajos parkos. Ilonai ir bakalaura grāds vēsturē un maģistra grāds valodniecībā.

Raugoties uz to, kā vērtē turpmāko darbību muižas kompleksā un parkā, Ilona stāsta, ka pēdējos gados jau ir paveikts ļoti liels darbs Preiļu muižas kompleksa un parka apsaimniekošanā. Tāpēc arī turpmāk, attīstot parku un muižas kompleksu kā vietu cilvēkiem – gan tūristiem, gan vietējai kopienai –, liela uzmanība jāpievērš muižas kompleksa unikalitātes saglabāšanai un arī izcelšanai. Tikai līdzsvarā rūpējoties par kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, var nodrošināt visdažādākajām aktivitātēm, kultūras, mākslas un sporta norisēm piemērotu vidi, vienlaikus nepazaudējot mūsu muižas kompleksa un parka unikalitāti. Jo Preiļu parks nav tikai telpa, tā ir kultūrvieta, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ko interesantu apmeklētājiem un svarīgu vietējiem padara tieši šeit esošās vērtības. Protams, jau kādu laiku īpaši aktuāls ir jautājums par pils tālāku attīstību, kura risināšanā Ilona gatava aktīvi iesaistīties. Tāpat jāņem vērā, ka parks, pils un Borhu dzimtas mantojums ir vietējai kopienai nozīmīga Preiļu identitātes sastāvdaļa, tāpēc arī iedzīvotāji vēlas būt daļa no parka attīstības. Un arī viņa plāno darbu veikt ciešā sadarbībā gan ar citām Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrām, gan pašvaldības speciālistiem, gan arī sabiedrību kopumā.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Foto no Ilonas Vilcānes privātā arhīva