Pašvaldībā

5. oktobrī starptautisko auditoriju ar Latvijas Pašvaldību savienības un Preiļu novada pieredzi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu un attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanā iepazīstināja Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva.

Lielākajā ikgadējā pasākumā, kas veltīts reģionālajai attīstībai, Preiļu novada domes pārstāvei bija iespēja uzstāties seminārā “Kā pašvaldības rīkojas, lai pārveidotu un aktivizētu sabiedrību un aktivitātes, lokalizējot un informējot par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem”. Uzstājoties E. Jermolajeva vērsa uzmanību uz pašvaldību lomu iedzīvotāju informēšanā un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanā vietējā politikā un plānošanas dokumentos. “Lai būtu skaidrs, ko mēs vēlamies sasniegt, jābūt konkrētiem mērķiem un ietvaram. Savukārt vietējām pašvaldībām, kurām ir nozīmīga loma bilaterālā un multilaterālā sadarbībā vienas valsts un pārrobežu sadarbības ietvaros, jārada ilgtspējīgas attīstības plāni kopā ar iedzīvotājiem, universitātēm un vietējiem uzņēmējiem,” atklāja Preiļu novada domes pārstāve.

Seminārā, kurā uzstājās arī pārstāvji no Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Portugāles un Spānijas, Elita Jermolajeva dalījās arī Preiļu novada domes pieredzē, 2019. gadā īstenojot Eiropas Vietējās solidaritātes dienu aktivitātes kopā ar sadarbības partneriem no Ukrainas. Tāpat viņa arī īsumā iepazīstināja ar šāgada Eiropas Vietējās solidaritātes dienās, kas notiks 15.–26. novembrī, plānotajām attīstības sadarbības un izglītības aktivitātēm, kas ietvers arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu tematiku.

Starptautiskajam semināram attālināti sekoja 150 interesentu, un tas guva interesi arī Eiropas Komisijas pārstāvju vidū. “Katra jauna pieredze, tajā skaitā piedalīšanās Eiropas līmeņa sanāksmē attālināti, paver jaunas iespējas nodibināt starptautiskus kontaktus un veidot kopīgus projektus, kas galarezultātā paplašina mūsu redzesloku un sniedz jaunas zināšanas. Gribam mēs to vai nē, bet globalizācija notiek, un labāk izprast šos procesus var, tikai balstoties uz zināšanām!” aicinot semināra auditoriju uz turpmāku sadarbību, secināja Elita Jermolajeva.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja, padomniece Eiropas Savienības jautājumos