Izglītībā

JEPVĢ reģionālajā metodiskajā un pedagogu tālākizglītības centrā 2019.gada augustā tika nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošana 2 grupām par tēmu “Skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros, starp mācību jomām”. Šajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā 8 stundu apjomā piedalījās 53 pedagogi no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadiem, to vadīja lektore Skaidrīte Ūzuliņa,  Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste. Informātikas un programmēšanas skolotājiem no iepriekš minētajiem novadiem bija iespēja piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā “Programmēšanas pamati Python programmēšanas valodā lietpratības kontekstā”. To organizēja direktores vietnieks informātikas jomā Juris Erts, vadīja lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas 22. vidusskolas un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas programmēšanas skolotājs, StartIT.lv un Skola2030 eksperts. Preiļu , Aglonas un Vārkavas novadu pedagogu konferencē ar JEPVĢ atbalstu tika nodrošināta LU SIIC ekspertes Ilzes Gailes uzstāšanās par tēmu “Lietpratībā balstīts mācību process”.

Nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu, decembrī JEPVĢ tika noorganizēts seminārs “Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskās saiknes sniegšana”, ko vadīja Skaidrīte Ūzuliņa,  Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste.

Atbalstot valsts ģimnāzijas un plānošanas reģiona izglītības iestāžu un  izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā, 17.septembrī tika noorganizēta nodarbība 11.klašu izglītojamajiem “Zinātniskā pētniecības darba izstrāde”.

JEPVĢ bibliotēkā ir iegādāta aktuālā mācību un metodiskā literatūra, informācijas tehnoloģiju centra datorklasē tiek nodrošināta SketchUp Pro 2019 klases tīkla programma, mūzikas kabinetā – mūzikas programma Sibelius for Education. Minētie mācību un metodiskie līdzekļi drukātā un digitālā formā ir pieejami plānošanas reģiona pedagogiem un izglītojamajiem.

Anita Lazdāne,
JEPVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā