Preiļu novadā Pašvaldībā

Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administratīvi teritoriālajai reformai, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi un Aglonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts darbs pie diviem jauniem plānošanas dokumentiem: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam”. Darba uzdevumi apstiprināti ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem, par  izstrādes vadītāju nosakot Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu.

Attīstības plānošanas dokumentos tiks noteikti pašvaldības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes, telpiskās struktūras perspektīva, vidēja termiņa mērķi, kā arī Rīcības plāns un Investīciju plāns izvirzīto uzdevumu īstenošanai.

Atšķirībā no iepriekšējās pieredzes 2015.-2017.gadā, kad Preiļu novada attīstības programmu izstrādāja firma (izvēlēta iepirkuma rezultātā), un pašvaldības darbinieki tika daļēji iesaistīti darba procesā, tad šoreiz dokumentus izstrādāsim paši, tikai piesaistot dažus konsultantus.

Ir izveidota darba (vadības) grupa 12 cilvēku sastāvā, iesaistot apvienojamo novadu pašvaldību pārstāvjus, un apstiprināts darba plāns ar veicamajiem uzdevumiem/ pasākumiem. Februārī tiks apstiprinātas 14 tematiskās darba grupas, kurās tiek iesaistīti gan apvienojamo novadu pašvaldību un citu iestāžu speciālisti, gan arī deputāti: (1) Pašvaldības pārvaldes darba grupa, t.sk. budžets; (2) Teritorijas plānošanas darba grupa, t.sk. dabas resursi, vide; (3) Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. uzņēmējdarbība; (4) Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība, transports; (5) Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa; (6) Izglītības darba grupa; (7) Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa; (8) Kultūras darba grupa; (9) Muzeju darba grupa; (10) Bibliotēku darba grupa; (11) Sporta darba grupa; (12) Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupa; (13) Jaunatnes lietu darba grupa; (14) Sabiedriskās kārtības darba grupa.

Plānošanas dokumentu izstrādes procesā obligāta ir arī sabiedrības iesaiste, tāpēc tiks izveidots Sabiedrības līdzdalības plāns, paredzot gan iedzīvotāju aptauju, gan vismaz 10 pasākumu organizēšanu visās apvienojamajās teritorijās. Ikviens interesents varēs iesaistīties plānošanas dokumentu apspriešanā un izteikt savus priekšlikumus.

Kopumā plānošanas dokumentu projektu izstrādes process ir pietiekoši sarežģīts un atbildīgs darbs, un COVID-19 pandēmijas apstākļi liek papildus domāt par dažādu pasākumu organizēšanas iespējām un formām. Tai pat laikā, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu pārstāvji, speciālisti ir aktīvi iesaistījušies un gatavi radoši strādāt, lai plānošanas dokumenti kļūtu par labu pamatu teritoriju pilnvērtīgai attīstībai un kopīgu mērķu sasniegšanai.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja