Sabiedrībā Labklājības pārvaldē

Jauns gads sācies ar jaunām aktivitātēm Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā (DAC). Kopš februāra sākuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pakalpojumu saņem pilnu darba dienu, līdzās jau aizvadītajā gadā uzsāktajām nodarbībām – keramikai un mākslas terapijai, tiek piedāvātas arī muzikālās nodarbības un dabas vides estētikas nodarbības.

Atraktīvais mūzikas nodarbību vadītājs Artūrs Savickis jau paspējis aizraut DAC apmeklētājus ar netradicionālo pieeju mūzikas ritmu apguvē. Šīs aktivitātes izvēlētas ar mērķi pildīt komunikatīvo, estētisko, izklaidējošo, izzinoši izglītojošo funkciju kā pamatu grupas dalībnieku izaugsmei muzikālajā jomā. Nodarbību noslēgumā tiks gatavots kopīgs priekšnesums, lai demonstrētu tās prasmes, ko izdevies attīstīt vairāku mēnešu garumā.

Ar mērķi stabilizēt emocionālo labsajūtu, attīstīt radošo potenciālu un stiprināt veselību dabas vides estētikas nodarbības vada biedrības “Ģimeņu atbalsta centra “Puķuzirnis”” speciālisti. Šobrīd uzsākts apgūt varavīksnes ciklu darbā ar krāsainajām smiltīm, izgaršojot un sasmaržojot arī dažādus produktus, kas ir konkrētajā krāsā. Turpmākajā gaitā plānotas nodarbības ar graudiem un smaržu kompozīciju veidošana no kaltētajiem augiem, tādējādi mācot nodarbību dalībniekiem izprast dabu, dabas procesus, dzīvot saskaņā ar dabas ciklu.

Ikviena no nodarbībām ir ļoti gaidīta, un ir manāma izaugsme radītajos darbos, salīdzinot to, kādi tie bija dažus mēnešus atpakaļ, un kādi tie ir tagad. To īpaši var pamanīt mākslas terapeita vadītajās nodarbībās, kad vienkāršo tehniku izvēle nu ir palikusi pagātnē un DAC apmeklētāji, atbilstoši savu prasmju līmenim, izvēlas arvien sarežģītāku darbu izveidi.

Turpinās arī līdz šim nodrošinātās aktivitātes, tomēr, iesaistoties projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”, bijusi iespēja iegādāties dažādus metodiskos materiālus, lai pilnveidotu psihologa darbu, kurš strādā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem DAC.

Veicināt izpratni par emocijām, empātiju, vērtībām, trenēt emocionālo inteliģenci un mācīties risināt problēmsituācijas, apgūt saskarsmes prasmes un konfliktu risināšanu, mācīties tikt galā ar traumējošām vai krīzes situācijām, kā arī rosināt saskatīt resursus un apgūt pozitīvas emocijas – tik daudzveidīgas iespējas tiek piedāvātas, pielietojot jaunos palīgmateriālus, par kuriem psiholoģe Liena Fedotova ir patiesi priecīga un saskata to kā vērtīgu ieguvumu. Jau praktiski pielietota “Dusmu kontroles spēle”, kura veicina izprast dažādas sociālās situācijas, un “Izjūtu un vajadzību kartiņas”, kuru pielietošana vērsta uz emociju pārstrādi. Koncentrēšanās un radošās domāšanas veicināšanai iegādātas arī dažādas puzles.

Februāris DAC apmeklētājiem noslēdzies ar Masļeņicu – atvadīšanos no ziemas un pavasara gaidīšanu. DAC radošā komanda, vadītājas Lienes Gžibovskas mudināta, cepa dažādas pankūkas – Masļeņicas tradicionālo ēdienu, un to demonstrēja četras Preiļu novadā zināmas personības – biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne, Bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos Ilona Vilcāne un pasākumu noslēdza “Pamkūku” saimniece, Tūrisma informācijas centra konsultante Inese Martinkus. Katrs iemēģināja roku kā mīklas gatavošanā, tā cepšanā. Arī turpmāk plānotas dažādas tematiskās nodarbības šai mērķa grupai, lai parādītu daudzveidīgās iespējas pat mājsaimniecības prasmju apguvē.

Aicinām līdzcilvēkus iesaistīties un informēt jums zināmās pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespēju saņemt pakalpojumu Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1a, Preiļos), jo ģimenes locekļiem tas patiesi ir liels atbalsts, kā arī ieguvums pašām personām.

 DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas,  pakalpojumu 2 gadu garumā saņem bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga