2019. gada sākumā Preiļu pašvaldības deputāti apstiprināja Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepciju, kurā ir veikta vēsturisko materiālu un dabas daudzveidības izpēte, esošās situācijas apzināšana un ieskicētas nākotnes vīzijas. Tāpat arī koncepcijā ir veikta parka Ainavas struktūras analīze, sniegti risinājumi un apsaimniekošanas vadlīnijas. Vairāki parka infrastruktūras attīstības priekšlikumi bija izteikti praktiskā veidā, kuru konkretizēšanai un piesaistei dabai bija nepieciešama grafiskās daļas izstrāde (novietojums, vizualizācija, risinājumi utt.). 2019. gada laikā tika izstrādāta parka koncepcijas plānoto ieviešamo aktivitāšu grafiskā daļa. Tā kā šādas aktivitātes ir nepieciešams saskaņot ar LR Kultūras Ministrijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi, tad šī gada februāra mēnesī izstrādātais dokuments tika iesniegts saskaņošanai. Šobrīd jau esam saņēmuši atbildi, ka pārvalde akceptē un neiebilst pret izstrādāto dokumentāciju un risinājumu realizācijas piedāvājumu.

Preiļu muižas kompleksa un parka koncepcijas grafisko daļu izstrādāja ainavu arhitekte Anna Boroduļina. Grafiskā daļa izstrādāta saskaņoti ar pašvaldības deputātu akceptēto Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas dokumentu. Dokumenta izstrādes gaita tika uzraudzīta un patstāvīgi vērtēta no domes iesaistīto darbinieku puses (Preiļu muižas kompleksa un parka, domes Tehniskās daļas, Būvvaldes darbinieku un pilsētas mākslinieces).

Preiļu muižas kompleksa un parka grafiskās daļas dokuments ir veidots apjomīgs, ar dažādu aktivitāšu un risinājumu īstenošanu. Minētā dokumenta esamība turpmāk palīdzēs tajā iekļauto plānojumu un darbus veikt pēc iespējas ātrākā laikā. Piemēram, lai uzstādītu parkā norādes vairs nebūs nepieciešama atsevišķa Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauja, kas parasti aizņēma saskaņošanu viena mēneša ietvaros. Tāpat arī, pēc finanšu iespējām, varēs uzstādīt tikai daļu no paredzētā un kā turpinājumu nākamajos gados. Bieži vien nelielos projektos var iekļaut kādu no dokumentā esošajām aktivitātēm, kuras jau ir saskaņotas, un uzreiz īstenojamas, vairs nav nepieciešams atkārtoti pieprasīt saskaņojumus no institūcijām. Grafiskajā daļā ir redzami praktiski risinājumi idejām un parka labiekārtošanai.

  • Ko ietver Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas grafiskās daļas dokuments?

Grafiskajā daļā, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, tika definētas jaunas skatu perspektīvas parka teritorijā. Parka infrastruktūra un teritorija vēsturiski ir nedaudz mainījusies, līdz šim pētniecības gaitā Preiļu parkā vēsturiskās skatu perspektīvas pētīja un definēja parku un ainavu arhitekte I.M.Janelis. Jaunu skata perspektīvu nepieciešamība galvenokārt bija nepieciešama ap esošo pili, koncentrējot skatu uz to, jo vēsturiski tādas nebija iezīmētas. Skatu perspektīvas ļauj vieglāk strādāt parka dārzniekam atklājot ainaviskos punktus un skatus no vairākām attālākām parka vietām. Minētajā dokumentā tika veikts grafiskais attēlojums perspektīvā paredzētajiem informācijas stendiem un norādēm. Kopumā parkā ir paredzēti 7 informatīvie stendi, kas tiks izvietoti pie svarīgākajām parka ieejām, no visām pusēm. Parka vidienē paredzētas 13 informatīvās norādes, lai apmeklētāji varētu orientēties parka infrastruktūras objektu izvietojumā.

Grafiskajā daļā ir paredzēts risinājums parka ieeju veidošanai no A.Paulāna ielas puses, iepretim estrādei. Šobrīd, lai pārvietotos uz parku, no pie Aglonas ielas esošās automašīnu stāvvietas, ir jādodas caur grāvi. Minētajā dokumentā ir izstrādāts risinājums veidot gaisa tiltiņu, lai ikviens apmeklētājs varētu brīvi nokļūt parkā. Tāpat arī tiek paredzēts pandusa risinājums estrādei, blakus solu rindām, kas nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Parkā uz salas ar Mīlestības kalniņu tiek paredzēta pastaigu laipu taka mitrajā salas daļā. Tādējādi tiks izveidota klusa dabas pastaigu laipa, kur varēs novērot dabas procesus, putnus, vērot un iepazīt dabas vidi.

Grafiskajā daļā ir izstrādāts risinājums piknika vietas izveidei uz Lielās salas, netālu no vecās estrādes pamatiem, paredzot ugunskura vietu, soliņus ar galdiņiem, kā arī rotaļu laukumu – šūpoles dažāda vecuma apmeklētājiem. Lielās šūpoles paredzētas pie esošās estrādes, netālu no ugunskura vietas, uzkalnā.

Lai varētu aktīvi izmantot parka teritoriju, ir ieplānota arī šķēršļu taka, kura atrastos parka Austrumu malā, netālu no Estrādes un esošās slēpošanas trases. Tā veiksmīgi varētu tikt izmantota dažādu estrādē esošo pasākumu laikā, tādējādi veidojot aktīvu bērnu laika pavadīšanu.

Grafiskajā plānojumā ir sniegti risinājumi apstādījumu veidošanai vairākās parka vietās, īpaši, lai veidotu dabisku augu, koku, krūmu aizsegu esošajām dzīvojamajām mājām un to redzamību nošķirtu no parka teritorijas vai lai parkā esošās dzīvojamās mājas integrētu parka ainavā. Papildus ir izstrādāts arī jauns soliņu un atkritumu urnu risinājums, lai tie būtu praktiskāki pielietojumā.

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja