Preiļu novadā Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēdē 22. decembrī deputāti skatīja jautājumus par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi.

Dome nolēma uzsākt Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada izstrādi un Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi saskaņā ar noteiktajiem darba uzdevumiem. Par abu attīstības dokumentu izstrādes vadītāju apstiprināta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi un Aglonas novada Aglonas pagasts. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam nepieciešams izstrādāt jaunveidojamā Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2022. gada, kurā tiks noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās struktūras perspektīva atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī citiem nacionāla un reģionāla līmeņa dokumentiem.

Savukārt jaunveidojamā Preiļu novada attīstības programmas izstrāde 2022.-2029. gadam nepieciešama, lai noteiktu ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskos mērķus, vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, izstrādājot rīcības plānu un investīciju plānu.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste