Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” (reģ. nr. 40008210954) izsludina sociālo stipendiju Preiļu novada jauniešiem studiju vai mācību atbalstam.

Stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošus jauniešus ar īpašām vajadzībām studiju vai mācību procesā, veicinot Preiļu novada jauniešu motivāciju un vienlīdzīgākas studiju iespējas.

Stipendijai var pieteikties jaunietis, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  • ir deklarētas vai kuru vecāks/i ir deklarēti Preiļu novadā.
  • studē akreditēta studiju programmā Latvijas augstskolā, neatkarīgi no studiju līmeņa, studiju formas, studiju ilguma, studiju formas un iegūstamās kvalifikācijas un/vai grāda.
  • mācās akreditētā mācību programmā Latvijas valsts profesionālās izglītības iestādē vai koledžā, neatkarīgi no mācību ilguma, mācību formas un iegūstamās kvalifikācijas.
  • ir piešķirta invaliditāte vai ir funkcionāli traucējumi/grūtības.
  • pretendenta vecums nepārsniedz 25 gadus.

Vidējā atzīme par 2021./2022. studiju/mācību gadu tiks ņemta vērā, izvērtējot pretendenta atbilstību stipendijai.

Pieteikties stipendijai var līdz 2022. gada 23. septembrim, iesniedzot nolikumā norādītos dokumentus.

Sociālās stipendijas nolikums un vairāk informācijas Viduslatgales pārnovadu fonda mājaslapā (www.vlpf.lv/).

Informācija pa tālruni +371 28399197, vlpf@inbox.lv.