24. un 25. janvārī Preiļos un Antalieptē Lietuvā norisinājās projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” noslēguma konference, kas pulcēja plašu lektoru un klausītāju loku. Tās laikā lasītājiem tika prezentēta projektā tapusī vēsturisko parku apsaimniekošanas rokasgrāmata.

Rokasgrāmata ir veltīta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vēsturiskajos parkos un to sagatavoja un izdeva projekta partneri – Lietuvas NVO “Purvu atjaunošanas un aizsardzības fonds”. Lai izdevums būtu noderīgs ne tikai Lietuvas, bet arī Latvijas lasītājiem, tā tapšanai tika piesaistīta arī toreizējā Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova. Izdevums pieejams abās valodās – latviešu un lietuviešu.

Vēsturiskie muižu parki apmeklētājiem sniedz gan kultūras mantojuma, gan arī unikālu dabas pieredzi, jo liela daļa no tiem ir kļuvuši par bioloģiskās daudzveidības salām un nodrošina plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Projekta laikā veiktā aptauja liecina, ka jēdziens “ekosistēmu pakalpojumi” sabiedrībā vēl ir mazzināms, lai gan šo pakalpojumu klāstā ir mums ikvienam svarīgās pozitīvās lietas, ko gūstam dabā, tostarp parkos – svaigs gaiss, tīrs ūdens, atpūtas iespējas, estētiskās vērtības, un protams, bioloģiskā daudzveidība.

Izdevumā muižu īpašnieki, ainavu un apzaļumošanas speciālisti, parku apsaimniekošanas darbinieki un arī apmeklētāji var atrast informāciju par to, kā uzlabot bioloģiskās daudzveidības stāvokli vēsturiskajos muižu parkos, nekaitējot kultūras mantojuma vērtībām, vienlaikus palielinot teritorijas ekoloģisko, estētisko vērtību un pievilcību. Liela daļa no grāmatā iekļautajiem ieteikumiem jau tiek realizēti Preiļu muižas parkā, piemēram – ārpus reprezentatīvās zonas tiek atstāta atmirusī koksne, kokus kopj speciālisti – arboristi, tiek veidotas reizi gadā pļautas dabiskās pļavas. Jau šobrīd Preiļu parkā tika konstatēta liela bioloģiskā daudzveidība, tostarp tajā mīt īpaši aizsargājamā vabole lapkoku praulgrauzis, naktīs medībās izlido sikspārņi, pļavās zied savvaļas orhidejas.

Rokasgrāmata iekļautie padomi par veco koku kopšanu, pļavu veidošanu un uzturēšanu, ūdenstilpju ierīkošanu un atjaunošanu, invazīvo augu sugu kontroli, abinieku saudzēšanu un putnu, sikspārņu būru, kā arī kukaiņu “viesnīcu” uzstādīšanu var noderēt ne vien vēsturisko parku apsaimniekotājiem, bet ikvienam, kas vēlas arī savu dārzu padarīt bioloģiskajai daudzveidībai piemērotāku.

Izdevumā iekļauts liels daudzums kvalitatīvu fotoattēlu, tā vāku rotā preilietes Ievas Babres fotogrāfijās iemūžinātais Preiļu parks.

Izdevums pieejams Preiļu Galvenajā bibliotēkā, kā arī elektroniski NVO “Purvu atjaunošanas un aizsardzības” fonds mājaslapā.

Par projektu:

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Lietuvas projekta partneriem īsteno Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam pārrobežu sadarbības projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, LLI- 476 (LLI-476 – Save Past for future). Projekta mērķis ir palielināt to organizāciju kapacitāti, kuras ir iesaistītas vēsturisko parku un to ūdenstilpņu atjaunošanā un uzturēšanā Lietuvas ziemeļaustrumos un Latgalē, vēsturiskajiem parkiem būt kā nozīmīgiem bioloģiskās daudzveidības objektiem, nodrošinot rūpīgu attieksmi pret vēsturi, dabas vērtībām un lauku ainavu. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste