Izglītībā

28. aprīlī Preiļu novada interešu izglītības pedagogi dalījās savā pieredzē Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra, sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi, organizētajā Metodisko Pērlīšu Pēcpusdienā, kas vienoja interesentus no novada izglītības iestādēm, sniedzot iespēju ikvienam interešu izglītības pedagogam gūt jaunu pieredzi un uzzināt ko jaunu, kā arī ielūkoties citu skolotāju darba pieredzē. Metodiskā pasākuma mērķis bija aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu Preiļu novadā, popularizējot labās prakses piemērus interešu izglītībā.

Uz šo aicinājumu atsaucās 11 interešu izglītības pedagogi, kuri piedāvāja savas metodiskās idejas – savas Metodiskās Pērlītes. Dalībniekiem interesantā, atraktīvā veidā bija iespēja apkopot un prezentēt savas idejas, bet klausītāji varēja līdzdarboties radošajā procesā no idejas līdz gala rezultātam. Tematiski metodisko ideju vēlams bija saistīt ar pavasara atnākšanu un skolotāji izvēlējās savas idejas interpretēt kā priekšmetu, ko var izgatavot, kā eksperimentu, ko var radīt, gan kā tradīciju, rotaļu, pasākumu, arī kā spēli gan tradicionālā, gan mūsdienīgā versijā, gan kā radošu darba procesu.

Metodisko Pērlīšu Pēcpusdiena aizritēja radošā, jaukā gaisotnē, kur tika pausta doma par to, ka šāda formāta pieredzes apmaiņa ir ļoti nepieciešama un atkārtojama biežāk. Ir jāatzīst, ka skolotāju dalīšanās pieredzē ir milzīga vērtība, jo tā sakņojas skolotāju profesionālajā darbībā un balstās reālajā mācību darba procesā. Skolotājiem, kuri atnāk un dalās ar savu ideju, ir fantastiska iespēja dalīties ar to, kas ir izdevies praksē, tas ir arī kā sava veida izaicinājums. Šobrīd jau tiek domāts par tēmu aspektu un formātu nākamajam mācību gadam.

Paldies visiem pedagogiem, kuri bija gatavi dalīties savā pieredzē ar citiem kolēģiem:

  • Allai Solovjovai – Riebiņu vidusskolas skolotājai;
  • Rutai Vjaksei – Riebiņu vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra skolotājai;
  • Innai Zenovjevai – Preiļu 2. vidusskolas un Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra skolotājai;
  • Lailai Vibornai – Preiļu 1. pamatskolas, Riebiņu vidusskolas un Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra skolotājai;
  • Anitai Kolosovai – Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktora vietniecei, skolotājai;
  • Intai Kalvānei – Rušonas pamatskolas skolotājai;
  • Ritai Pudānei un Ārijai Bergmanei-Sprūdžai – Riebiņu vidusskolas skolotājām;
  • Vilhelmīnei Jakimovai – Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra skolotājai;
  • Jūlijai Belkovskai un Ivetai Upeniecei – Galēnu pamatskolas skolotājām.

Metodiskie materiāli būs pieejami Izglītības pārvaldes mājaslapā, pie Mācību jomu sadaļas.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe - mācību jomas “Plašākas skolēna izglītības pieredze” koordinatore Preiļu novadā
Anita Kolosova