Pašvaldībā

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 20. aprīlī

1. Par Preiļu novada pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu ūdensnotekai ŪSIK 432263:62 Saunas pagastā, Preiļu novadā.
3. Par līdzfinansējuma saņemšanu ūdens un kanalizācijas izbūvei.
4. Par valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni–Preiļi posma km 34,036-34,726 Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu valsts īpašumā, Satiksmes ministrijas personā.
5. Par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu.
6. Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarinājumu.
7. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kategrades ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
8. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Dubuļkas ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kolupa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Rušona ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Zolvas ezerā 2023. gadam iedalīšanu.