Pašvaldībā

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 23. martā

 1. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Preiļu novada pašvaldības iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
 2. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam” apstiprināšanu.
 3. Par Preiļu novada pašvaldības Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/1 „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
 5. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2022/41 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”.
 6. Par Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra sēdes lēmuma “Par medību platību nomas tiesībām” (protokols Nr. 26, 40.§, 40.1.apakšpunkts) precizēšanu.
 7. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025.gadam aktualizāciju.
 8. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ezertaka – starptautiskā garo pārgājienu maršruta attīstība”.
 9. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
 10. Par nomas telpas maiņu.
 11. Par telpu nomas līguma izbeigšanu.
 12. Par medību tiesības izmantošanas līguma noslēgšanu.
 13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Bieržgaļa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 15. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Šusta ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 16. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Bicānu ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Salmeja ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 18. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kameņecas Ilzis ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pelēču ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 20.  Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Zolvas ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kategrades ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielā Kolupa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.