Pašvaldībā

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēdes darba kārtība

Preiļi
2023. gada 16. februārī

1. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma „Preiļu novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums” apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu darba grupas izveidošanu.
3. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļa iegāde”.
4. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Preiļu pils un Utenas muižas vēsturiskā ceļa digitalizācija”.
5. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sabiedriskās kārtības un vides drošības stiprināšanas pasākumi ES austrumu pierobežas LV, LT teritorijās”.
6. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ūdens kvalitātes, bioloģiskās daudzveidības un noturības pret klimata pārmaiņām uzlabošanas pasākumi Latvijā un Lietuvā”.
7. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
8. Par Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas izveidi.
9. Par minimālo zemes nomas maksu un apakšnomas tiesībām.
10. Par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu.
11. Par telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
12. Par medību platību izmantošanu.
13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pakaļņa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
15. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
16. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Mazā Solkas ezerā 2023. gadam iedalīšanu
17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Dovales ezerā 2023. gadam iedalīšanu
18. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kameņecas Ilzis ezerā 2023. gadam iedalīšanu.