Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”, laika posmā no 2023. gada 15. februāra līdz 1. aprīlim (ieskaitot) valsts amatpersonām Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2022. gadu. Tā jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” mērķis ir nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai. Minētais likums paredz:

  • ierobežojumus un aizliegumus valsts amatpersonām,
  • interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā,
  • valsts amatpersonu mantiskā stāvokļa deklarēšanu un valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes mehānismu.

Iesniegtās deklarācijas iespējams precizēt tikai viena mēneša laikā pēc tam, kad iesniegtā deklarācija publiskota VID Valsts amatpersonu deklarāciju publiskojamo datu bāzē.

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība ir noteikta likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumos Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”.

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 32. panta pirmā un otrā daļā noteikto, valsts amatpersona saucama pie administratīvās atbildības par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, piemērojot naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām vai nosakot valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada pašvaldības
Personālvadības un administratīvās daļas
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Anita Livdāne