Preiļu novada pašvaldība vēlas atgādināt par noteikumiem un situācijām, kad nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, lai izvairītos no gadījumiem, kad tiek konstatēta nesaskaņota koku ciršana.

Koku ciršanas kārtību ārpus meža regulē Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 309) un Preiļu novada saistošie noteikumi Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”.

MK noteikumi Nr. 309 nosaka, ka attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus savā īpašumā cērt pēc saviem ieskatiem, bet nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt:

 • pilsētas un ciema teritorijā;
 • īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot aizsargājamo ainavu apvidus, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju neitrālo zonu;
 • teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;
 • parkā;
 • kapsētā;
 • alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā);
 • gar valsts un pašvaldību ceļiem;
 • virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslu, ja kokus cērt ne tālāk kā 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā palienes platumā gar ūdensobjektu ar izteiktu periodiski applūstošu palieni;
 • pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā;
 • kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

Iepriekš minētajās teritorijās pašvaldības atļauja koku ciršanai nav nepieciešama, ja cērt:

 • augļu kokus;
 • kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
 • kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likumā minētos kokus;
 • kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību;
 • kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība;
 • kokus lauku teritorijā un tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla nav sasnieguši apkārtmēru atbilstoši MK noteikumu Nr. 309 1. pielikumam.

Pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot, ja cērt augļu kokus, kokus, kuru celmu caurmērs ir mazāks par 20 cm, bīstamus kokus, kā arī kokus, kuru nociršanu pašvaldība atzinusi par neatliekamu.

Koku ciršana ārpus meža Preiļu novadā

Lai privātīpašnieks nocirstu koku vai sakoptu tā vainagu (ārpus meža), nepietiek tikai ar paša apņēmību: būtiski ir saņemt koka apsekošanas aktu un ciršanas atļauju. Procedūras neievērošana paredz piemērot kompensāciju par koka zaudēšanu un naudas sodu.

Lai koku ciršana ikvienā īpašumā (ārpus meža zemēm), kas atrodas Preiļu novada pašvaldības teritorijā noritētu atbilstoši normatīvajiem aktiem, šo procesu koordinē un uzrauga Koku vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Komisija darbojas, ievērojot MK noteikumus Nr. 309 un Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus  Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”.

Ja ir nepieciešams atbrīvoties no kāda traucējoša koka, sakopt koku vainagus vai likvidēt apaugumu lauksaimniecības zemēs, ir jāvēršas Koku vērtēšanas komisijā ar iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapā (Iesniegums koku ciršanai ārpus meža zemes Preiļu novada pašvaldības teritorijā). Pieteikumu koku ciršanai var iesniegt jebkurā pagasta pārvaldē vai novada pašvaldībā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski uz e-pasta adresi dome@preili.lv.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Koku vērtēšanas komisijas locekli Inesi Jakoveli, tālrunis +371 25213523, e-pasta adrese: inese.jakovele@preili.lv.

Pēc iesnieguma saņemšanas:

1. Preiļu pilsētas teritorijā koku apsekošanu un vērtēšanu veic Preiļu novada pašvaldības Koku vērtēšanas komisija, sastādot apsekošanas aktu.

2. Preiļu novada pašvaldības pagastu teritorijās koku apsekošanu un apsekošanas akta sastādīšanu veic Pagasta pārvaldes vadītājs. Apsekošanas aktu Pagasta pārvaldes vadītājs iesniedz Komisijai izvērtēšanai, pievienojot klāt katra koka fotofiksāciju.

3. Komisija lēmumu par koka ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā pieņem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309.
3.1. Pirms lēmuma par koka ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā pieņemšanas, Komisija izvērtē iesnieguma pamatotību, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā apmēru.
3.1.1. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).
3.1.2. Koku ciršanas rezultātā dabas daudzveidībai nodarītā zaudējuma apmērs atkarīgs no vairākiem faktoriem, kas raksturo tieši pašu nocirsto koku. Lai šādus faktorus ņemtu vērā, nosakot, cik liels zaudējums dabai radies, normatīvajā regulējumā tiek izmantotas formulas, ko veido koeficienti. Līdz ar to koeficientu piemērošana palīdz aprēķināt pēc iespējas atbilstošāku kompensāciju dabai par konkrēta koka zaudēšanu.
3.1.3. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar MK noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24. punktu. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu jāsamaksā pirms atļaujas saņemšanas.
3.1.4. Zaudējumu atlīdzība netiek noteikta:
3.1.4.1. ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība;
3.1.4.2. cērtot nokaltušu koku;
3.1.4.3. cērtot koku, kuru pašvaldība atzinusi par bīstamu, kā arī šo noteikumu MK noteikumu Nr. 309 5. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja koka bīstamība ir pamatota;
3.1.4.4. MK noteikumu Nr. 309 1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētajā gadījumā;
3.1.4.5. ja kokus cērt īpaši aizsargājamas sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājama biotopa uzturēšanai vai atjaunošanai saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu;
3.1.4.6. ja kokus cērt dabas pieminekļu uzturēšanai vai atjaunošanai.

2022. gadā pašvaldībā Koku vērtēšanas komisijai tika iesniegti 157 (viens simts piecdesmit septiņi) dažādi iesniegumi, kopumā izdoti 84 (astoņdesmit četri) lēmumi, notikušas 2 (divas) sabiedriskās apspriešanas, pārējie dokumenti ir Komisijas sarakste ar atbildīgajām iestādēm, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 2., 9., 18., 19. pantiem.

2022. gadā zaudējumu atlīdzība piemērota 6 (sešām) personām un pašvaldības budžetā ir iekasēti 307,36 euro.

Iedzīvotāju atbildība

Koka nociršana privātīpašumā vai kopīpašumā bez koka ciršanas atļaujas saņemšanas vai tīša, ļaunprātīga koka bojāšana ir pārkāpums. Par nelikumīgu koku nozāģēšanu ir atbildīgs zemes īpašnieks un par šādu darbību ir paredzēts gan sods, gan zaudējumu kompensācija.

Par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67. panta pirmo daļu var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām no 140 līdz pat 1400 euro. Turpat otrajā daļā noteikts, ka par aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro. Jāņem vērā, ka neatkarīgi no uzliktā administratīvā soda vainīgajai personai ir pienākums atlīdzināt nodarīto zaudējumu.

Par koka nociršanu privātīpašumā bez koka ciršanas atļaujas un ko veic īpašumam nepiederoša persona, iestājas kriminālatbildība un par notikušo ir jāziņo Valsts policijai.

Koku vērtēšanas komisija atgādina zemju īpašniekiem, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meliorācijas grāvji, to nogāzes un gultnes ir jākopj to īpašniekiem. Šīs teritorijas aizliegts aizaudzēt ar kokiem un krūmājiem. Arī par šādiem pārkāpumiem personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.

Aicinām ikvienu zemes īpašnieku ievērot nosacījumus par koku ciršanu ārpus meža, lai novada teritoriju radītu drošu un ainaviski pievilcīgu!

Informāciju sagatavojusi

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv