Pašvaldībā

Sakarā ar to, ka Preiļu novada domes projekts Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” ir apstiprināts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk tekstā – CFLA) (31.07.2020. vēstule Nr. 39-2-60/5215), tad līdz Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā noteikto, finansējuma saņēmējam ir jāsaņem saskaņojums no Apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas pašvaldību finanšu komisijas un pozitīvs lēmums par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta ieviešanas nodrošināšanai. Lai komisija varētu izskatīt šo jautājumu, bija nepieciešams steidzams Preiļu novada domes lēmums, un tāpēc tika sasaukta ārkārtas domes sēde.

Kopējais projekta finansējums plānots 949 723,12 euro apmērā, tai skaitā kopējās publiskās attiecināmās izmaksas 837 183,74 euro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 300 000,00 euro, valsts budžeta finansējums 15 882,35 euro, pašvaldības finansējums 521 301,39 euro, bet pārējā summa 112 539,38 euro ir neattiecināmās izmaksas.

Līdzīga situācija ir arī ar otru CFLA apstiprināto Preiļu novada domes projektu –  Nr.3.3.1.0/20/I/012 “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”, kuram ir jāsaņem saskaņojums no Apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas pašvaldību finanšu komisijas. Kopējais projekta finansējums plānots 574 332,96 euro, tai skaitā kopējās publiskās attiecināmās izmaksas 518 168,15 euro, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 443 007,82 euro, valsts budžeta finansējums 22 847,55 euro, pašvaldības finansējums 52 312,78 euro, bet pārējā summa 56 164,81 euro ir neattiecināmās izmaksas.

Pašreiz pieņemtie lēmumi par finansējuma nodrošinājumu nav kredītsaistības pašvaldībai, jo precīzākas projektos veicamo darbu izmaksas būs zināmas pēc attiecīgo iepirkumu veikšanas, kad Preiļu novada domei būs jāpieņem lēmumi par līgumu slēgšanu ar konkrēto darbu veicējiem un aizdevumu summu apmēriem.

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja