Iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru māja atrodas uz citai personai piederošas zemes, ir tiesīgi izpirkt mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu par tā kadastrālo vērtību, tādā veidā iegūstot īpašumā izpērkamo zemi. Tam nav nepieciešama zemesgabala īpašnieka piekrišana. Šāda kārtība atrunāta Piespiedu dalītā īpašuma privarizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā, kas stājies spēkā šā gada 1. janvārī.

Minētais likums nodrošina iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu un izveidot vienotu nekustamo īpašumu, dzīvokļu īpašniekiem izmantojot zemes atsavināšanas tiesības. Izmantojot šīs tiesības izpirkt no zemes īpašnieka piederošo zemi, dzīvokļu īpašniekiem vairs nebūs pienākuma maksāt lietošanas maksu par citai personai piederošas zemes lietošanu. Zemes nomas maksas apmērs SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošajām daudzdzīvokļu mājām, zem kurām zeme ir citas personas īpašums, ir norādīts katras mājas izdevumu tāmēs, kas tika izvietotas māju kāpņu telpās.

Lai uzsāktu atsavināšanas tiesības izmantošanas procesu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums par procesa uzsākšanu, balsojot “par” 50% + 1 balss no visiem dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļu īpašumiem. Ar pieņemto lēmumu dzīvokļu kopībai jāvēršas pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, lai pašvaldība pieņemtu lēmumu par mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. Pēc tam Valsts zemes dienests noteiks zemes atsavināšanas cenu saskaņā ar kadastrālo vērtību.

No šī gada 27. jūlija AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (“Altum”) sāk piedāvāt aizdevumu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai.

Galvenie “Altum” aizdevuma nosacījumi:

  • Aizdevuma līgums jānoslēdz līdz 2023. gada 31. decembrim;
  • Aizdevuma summa no 10 000 EUR;
  • Aizdevuma termiņš līdz 20 gadiem;

Plašāka informācija par “Altum” aizdevumu dalītā īpašuma izbeigšanai pieejama ŠEIT.

INFOGRAFIKA: Dalītā īpašuma izbeigšana privatizētajās daudzdzīvokļu mājās