Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2023. gada 24. janvārī veica pārbaudi projekta Nr.4.3.1.0/22/A/039 “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Celtnieku ielā, Preiļos” īstenošanas vietā, kā rezultātā saņemts pozitīvs vērtējums, un 2. februārī tika parakstīts savstarpējās sadarbības līgums starp SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Preiļu novada pašvaldība kopš apkures sezonas sākuma 2022. gada rudenī, bijusi starp tām Latvijas pašvaldībām, kas iedzīvotājiem nodrošina vienu no zemākajiem apkures tarifiem valstī. Tomēr jāatzīmē, ka esošā katlumāju infrastruktūra Preiļos ir krietni novecojusi, praktiski nolietota, tādēļ nepieciešams meklēt jaunus ilgtermiņa risinājumus, lai spētu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināt arī turpmāk. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pēc konsultācijām ar siltumapgādes speciālistiem no Rīgas un Ogres veicis aprēķinus plānam par esošās katlumājas renovāciju, bet noskaidrojies, ka pastāv zināmi šķēršļi – renovācijas izmaksas ir augstākas nekā jaunās katlu mājas būvniecības projekta pašvaldības finansējuma daļa, kā arī SIA “Preiļu siltums” neļauj veikt jebkādus remontdarbus vai piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus minētajam objektam. Tādēļ lemts par labu jaunas katlumājas izbūvei stratēģiski izdevīgā lokācijā Celtnieku ielā (vecās katlumājas teritorija), kas, savienota ar siltumtrasēm, varētu nodrošināt gan Celtnieku ielas māju masīva, gan Preiļu pilsētas centra rajona ēku apkuri, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Jaunas katlumājas izbūve un darbināšana Celtnieku ielā 2A ļaus izvietot galveno katlumāju ārpus dzīvojamiem masīviem un nodrošināt racionālu biomasas piegādes loģistiku (šķeldas piegādes smagās mašīnas nemaz neiebrauks pilsētā), līdz minimumam tiks samazināta fosilās enerģijas (gāzes) lietošana. Piegulošās pašvaldības un SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” zemes esamība ļaus turpināt siltumapgādes saimniecību attīstību kompaktā teritorijā (piemēram, saules bateriju parks, saules enerģijas kolektors). Ne mazāk nozīmīgs ieguvums būs tas, ka jauna katlumāja Preiļu pilsētai nodrošinās pilsētas siltumapgādes neatkarību, drošību un stabilitāti, jo līdz 2022. gada augustam siltumapgādi Preiļos nodrošināja SIA “PREIĻU ENERĢĒTIKA” un SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. Augustā SIA “PREIĻU ENERĢĒTIKA” uzteica līgumu, bet jau oktobrī SIA “PREIĻU ENERĢĒTIKA” mātes uzņēmums  SIA “Preiļu siltums” izteica vēlmi turpināt sadarbību, taču jau par nesalīdzināmi augstāku pakalpojuma cenu. Jāpiemin, ka SIA “Preiļu siltums” siltumapgāde ir tikai uzņēmuma blakusprodukts, primāri uzņēmums ražo elektrību.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) izsludinājis iepirkumu par jaunas biokurināmās katlumājas būvprojekta izstrādi, būvdarbiem, autoruzraudzību un servisa darbu veikšanu, atbilstoši nolikumam, iepirkuma priekšmetā ietverot nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādi un to uzstādīšanu, iekārtu ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, apkalpojošā personāla apmācību darbam katlumājā, kā arī katlumājas servisa darbu veikšanu Celtnieku ielā 2A, Preiļos. Iepirkums tiek veikts un iepirkuma līgumu paredzēts izpildīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Līguma izpildes termiņš noteikts 2023. gada 31. decembris. Iepirkums noslēgsies 28. februārī.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” un pašvaldība turpinās mērķtiecīgu darbu, lai, neraugoties  ne uz kādiem šķēršļiem, marta beigās varētu noslēgt līgumu par projektēšanu un būvniecību, cerībā, ka jaunās katlu mājas skurstenis sāks kūpēt jau šī gada noslēgumā.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa un
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa