Novembrī Preiļu novads projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” gaitā iegādājās aprīkojumu Preiļu parka dīķu un kanālu tīrīšanai – dūņu sūkni ar pontonu un pie laivas stiprināmu niedru pļāvēju. Tas dos iespēju vasaras laikā tīrīt Preiļu parka ūdenstilpi, sākot ar tiem posmiem, kas ir vairāk apmeklēti. Maijā aprīkojuma piegādātājs SIA „Flo-tex” rīkos apmācības, kuru laikā demonstrēs, kā ar aprīkojumu pareizi strādāt.

Preiļu parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Parka dīķi un kanāli aizņem 13,2 ha lielu platību, un šī sarežģītā sistēma ar trīs dīķiem un daudzām salām tika izveidota grāfu Borhu valdīšanas laikā, appludinot Preiļupi un tās divas pietekas.

Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības projektu koordinatore Sanda Čingule-Vinogradova atzīst, ka, lai gan dīķu sistēmas vēsturiskais veidols ir saglabājies līdz mūsdienām, ūdens līmenis ir krietni zemāks, kas īpaši redzams kanālos, tāpat šobrīd nenotiek ūdens apmaiņa starp dīķiem un Preiļupes pieteku Saltupi. Rezultātā parka kanāli un dīķi (izņemot Dzirnavu dīķi) ir stipri aizsērējuši, ar biezu dūņu slāni un aizauguši ar ūdenszālēm.

Kā liecina 2013. gada Preiļu ūdenstilpes apsekošanas dati, parkā Preiļupes un Saltupes zivju fauna ir ļoti trūcīga, tajā dominē ekoloģiski mazprasīgas zivju sugas. Savukārt 2014. gada apsekošanas laikā secināts, ka parka dīķi attiecībā pret noteci no apkārtējām teritorijām darbojas kā nosēddīķi, tāpēc tajos veidojas biezs nogulšņu slānis un atsevišķas vietas vasarās aizaug ar ūdenszālēm un gandrīz pilnībā izžūst.

Kā norāda S. Čingule-Vinogradova, projektā „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” iegādātais aprīkojums dos iespēju pakāpeniski attīrīt Preiļu parka dīķus un kanālus no piesērējuma un ūdenszālēm, pamazām atjaunojot ūdensteci un dīķu–kanālu sistēmu. Rezultātā Preiļu parks kļūs apmeklētājiem un tūristiem pievilcīgāks.

Aprīkojuma izmaksas ir 9 170,28 eiro ar PVN. No šīs summas ERAF sedz 85%, valsts līdzfinansējums – 5 % un pašvaldības līdzfinansējums – 10%.

Par projektu

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste