Preiļu novada domes 22. decembra sēdē tika apstiprināti astoņi iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu līdzfinansēt jaunu pieslēgumu izbūvi centralizētajai ūdenspadeves un kanalizācijas sistēmai.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs informēja, ka līgumi līdzfinansējuma saņemšanai jau pēc Ziemassvētku brīvajām dienām ir noslēgti un nodoti apmaksai. Visi pretendenti līdzfinansējumu saņems jau šogad.

2020. gada pašvaldības budžetā līdzfinansējuma nodrošināšanai ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem tika paredzēti 8000 eiro. Kopā Preiļu novadā šogad pašvaldības līdzfinansējums izmaksāts 20 jaunu pieslēgumu ierīkošanai par kopējo summu 7820 eiro. Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par atsaucību pieejamā pakalpojuma izmantošanā, mazinot apkārtējās vides piesārņojumu.

Preiļu novada dome atgādina, ka 2021. gadā tiks veidots reģistrs decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Iedzīvotājiem, kuriem īpašums atrodas Preiļu pilsētas, Līču ciema, Aizkalnes ciema, Saunas ciema un Pelēču ciema teritorijās un kuriem nav pieslēguma pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, būs jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Atbilstoši valstī pastāvošajai likumdošanai Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā” uzliek par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

Lai mazinātu rūpes par decentralizētās kanalizācijas sakārtošanu, aicinām iedzīvotājus, kuriem šī tēma ir aktuāla, arī nākamajā gadā pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un izbūvēt pieslēgumus centralizētajiem tīkliem.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu.

Sīkāku informāciju par iespējām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu varat uzzināt, zvanot pa tālruni +371 65322766 Kristapam Určam vai rakstot e-pastu: kristaps.urcs@preili.lv .

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste