Pašvaldībā

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 20. jūlijā.

 1. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā.
 2. Par komisiju nolikumu apstiprināšanu.
 3. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Būvvaldes darbinieku amatu sarakstā.
 4. Par Preiļu novada domes 2023. gada 29. jūnija lēmuma “Par komisijas izveidi un lietderības revīzijas veikšanu SIA "PREIĻU SAIMNIEKS” (protokols Nr. 8; 14. §) precizēšanu.
 5. Par finansējuma piešķiršanu Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādei "Sprīdītis" Veselības inspekcijas norādījumu izpildei.
 6. Par papildus finansējuma piešķiršanu futbola laukuma Kooperatīva ielā 3, Preiļos remontdarbiem.
 7. Par komisijas izveidi Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa projektu vērtēšanai.
 8. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.
 10. Par parāda dzēšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 13. Par nekustamo īpašumu Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D, Preiļos, nomas tiesību izsoli.
 14. Par izsoļu rezultātiem.