Pašvaldībā

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 20. aprīlī

1. Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada konsolidētā pamatbudžeta izpildes un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Preiļu novada pašvaldības un tās institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu.
4. Par Preiļu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa “Paplašini robežas!” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2023/6 "Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam” precizēšanu.
6. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas un Preiļu 1. pamatskolas darbinieku amatu sarakstā.
7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai.
8. Par uzkrātā iedzīvotāju ziedojuma Preiļu pils atjaunošanai novirzīšanu Preiļu muižas kompleksa un parka Zirgu staļļa trīs koka zirga galvu izgatavošanai.
9. Par parādu dzēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
12. Par kustamās mantas izsoli.
13. Par izsoļu rezultātiem.