Pašvaldībā

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

Preiļi
2023. gada 16. februārī

1. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums” apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” apstiprināšanu.
3. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu
4. Par 2022. gada 29. decembra Preiļu novada domes lēmuma (protokols Nr. 26; 39.§) “Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs” precizēšanu.
5. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumu un darba braucienu noteikumos.
6. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtības noteikumos.
7. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 30.augusta lēmumā (protokols Nr.16; 47.§) “Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs” un Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022. gada 30. novembra lēmumā (protokols Nr.25; 4.§) “Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022. gada 30. augusta lēmumā Nr. 16;47§ “Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs””.
8. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”.
9. Par pašvaldības piedalīšanos projekta “Mobilā aplikācija Preiļu novada jauniešiem” īstenošanā.
10. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
11. Par līdzekļiem pašvaldības 2023. gada budžetā Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra sniegto pakalpojumu un eksportspējas uzlabošanai, jaunas mājaslapas un Preiļu novada tūrisma piedāvājuma ceļveža izstrādei.
12. Par dalības maksas noteikšanu deju kolektīviem bērnu tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”.
13. Par piedalīšanos Ārlietu ministrijas granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ar projekta pieteikumu “Atbalsta sniegšana Ņižinas pašvaldībai Ukrainā”.
14. Par Preiļu novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā.
15. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
16. Par Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2023.–2025. gadam.
17. Par minimālo zemes nomas maksu un apakšnomas tiesībām.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
19. Par nekustamā īpašuma “Liepkalni” Rušonas pagastā Preiļu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
22. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 005 0260, atsavināšanu Aglonas pagastā.
24. Par pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
25. Par izsoļu rezultātiem.