Logo

Ir klāt pavasaris, kad no ziemas perioda mostas zeme, augi un ūdeņi. Pavasara pirmie mēneši ir arī laiks, kad cilvēku ikdienā kļūst aktuāls jautājums par apkārtējās vides tīrību un piesārņotības mazināšanu. Pagājušā gada oktobrī pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 Igaunija- Latvija- Krievija projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „AQUA LIFE” ietvaros Preiļu iedzīvotāji aktīvi talkoja Preiļu parka dīķu sakopšanas talkā, savukārt šajā pavasarī Preiļu novada dome aicina Preiļu novadā dzīvojošus skolēnus vecumā no 12 līdz 14 gadiem piedalīties eseju konkursā „Tīra apkārtējā vide”.

Esejas autors raksturo vai atspoguļoto inovatīvu redzējumu par tīrāku apkārtējo vidi un videi draudzīgu dzīvesveidu, izsaka viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar vides aizsardzības problēmām un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. Sešu (6) labāko darbu autoriem būs dota iespēja piedalīties vasaras nometnē „Dzīves Eko – skola”, kas notiks Sebežā (Krievijā) un Preiļos un pulcēs dalībniekus no 10 projekta partneru pašvaldībām. Esejas iesniegšanas termiņš – no 2014. gada 20.marta līdz 22.aprīlim Preiļu novada domes Attīstības daļā ar norādi eseju konkursam „Tīra apkārtējā vide”.

Projektā piedalās 6 partneri no Latvijas (Riebiņu, Dagdas, Preiļu, Ilūkstes, Līvānu un Daugavpils novadu pašvaldības) un  4 partneri no Krievijas (Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas rajona administrācija Pleskavas rajona administrācija). Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm, ko plānots realizēt Preiļos ir Preiļu parka dīķu un kanālu precīzā uzmērīšana, tehniskā projekta izstrāde parka dīķu un kanālu tīrīšanai un rekonstrukcijai.

Projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim. 

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 55 047,95 EUR), no kuriem 90% t.i. 49 543,15 EUR tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 5 504,80 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Līga Upeniece,
projekta koordinatore
+371 65322766