Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Kā iepriekš tika ziņots, pēc SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas daļas sagatavotās informācijas par nepieciešamajiem remontdarbiem daudzdzīvokļu mājās, tika sagatavotas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2023. gadam. Tāmes aprēķinātas tā, lai būtu iespējams veidot līdzekļu uzkrājumu ēkas remontdarbu veikšanai un obligāto pārvaldības darbību (apsaimniekošana) veikšanai.

Lai iedzīvotājiem būtu lielāka izpratne un skaidrība par to, kā veidojas aprēķinātā apsaimniekošanas maksa un dzīvojamās mājas uzkrājuma maksa remontdarbiem, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” skaidro – lai nodrošinātu obligātās mājas pārvaldīšanas darbības, abas norādītās pozīcijas katrai dzīvojamai mājai tiek aprēķinātas individuāli, saskaņā ar augstāk minēto Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas daļas sagatavoto informāciju par nepieciešamajiem remontdarbiem, ņemot vērā mājas tehniskos parametrus un kopējo mājas stāvokli.

Apsaimniekošanas maksā ietilpst dažādi pakalpojumi, kurus nodrošina SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, piemēram, dzīvojamās mājas un koplietošanas telpu sakopšana, apkārtējās teritorijas uzkopšana, dzīvojamās mājas lietas vešana, administrācijas izdevumi, dzīvojamās mājās esošo iekārtu un komunikāciju vizuālā pārbaude, tehniskā apsekošana, avārijas dienesta un remontbrigādes funkciju  nodrošināšana un citi pakalpojumi.

Dzīvojamās mājas uzkrājumu maksa remontdarbiem ir atkarīga no dzīvojamās mājas kopējā tehniskā stāvokļa un nolietojuma. Pamatojoties uz to, tiek sastādīts mājai nepieciešamo remontdarbu saraksts un izmaksas nākamajam kalendārajam gadam. Jānorāda, ka šīs izmaksas ir aprēķinātas orientējoši pēc 2022. gada vidējām tirgus cenām, un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas, tās ir atkarīgas arī no darbu veikšanas laika.

Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpieņem kopsapulces lēmums (50% dzīvokļu īpašnieku + 1 balss) par dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, un kopsapulces protokols kopā ar balsošanas veidlapu jāiesniedz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, Liepu ielā 2, Preiļos, ievietojot dokumentus pastkastē, vai iesniedzot personīgi.

Kopsapulces laikā dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par plānoto mājas uzturēšanas darbu izmaiņām, veicot korekcijas plānoto darbu sarakstā, atbilstoši iespējām sniegt finansiālo ieguldījumu mājas uzturēšanā un apsaimniekošanā, vai, piemēram, darbu veikšanai izvēlēties citu finansējuma avotu.

Ja kopsapulcē tiek pieņemts lēmums noraidīt sagatavoto dzīvojamās mājas uzturēšanas darba plānu, tas var veicināt dzīvojamās mājas nolietojuma paaugstināšanos, mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, kas, savukārt, var radīt dažādu avārijas situāciju risku ēkā.

Dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi ne tikai par savu personīgo, bet arī par kopējo īpašumu, kurā dzīvo. Tādēļ aicinām būt atbildīgiem lēmumu pieņemšanā.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa