Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Aizritējuši divi gadi, kopš pirmās sešas pieaugušās personas ar garīga rakstura traucējumiem sāka saņemt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu Dienas aprūpes centrā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Laiks bijis piesātināts gan ar notikumiem, emocijām, gan jaunu informāciju un veicamajiem darbiņiem.

Strauji aizritējuši arī vasaras mēneši, siltām atmiņām drēgnajam gada laikam atstājot dažādus veidotos praktiskos darbus. Liels un patīkams atklājums Dienas aprūpes centra personālam un apmeklētājiem bija biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” vadītās dabas vides estētikas nodarbības. Tas, ko speciālisti piedāvāja radīt no dabas lietām, aizrāva un iedvesmoja visaugstākajā mērā. Spēt saskatīt dabas ainavas fotogrāfijā krāsa un atrast tam atbilstošās krāsas dzijas dzīparu, papildināt dabas ainavu ar savām korekcijām, kas nezinātājam var atgādināt 3D attēlu, veikt augu atspiedumus uz papīra, izmantojot bietītes, rabarberu un zāles sulu, veidot augu “eglītes”- tās ir tikai dažas no tām jaukajām lietām, ko mācīja “Puķuzirņa” speciālisti. Kā novērots, nodarbības ļāvušas vairāk attīstīt koncentrēšanās prasmi, analizēt savu darbību un spēt labot kļūdas savā darbībā, kas ir būtiski personām ar garīga rakstura traucējumiem. Iedvesmojoties no ‘Puķuzirņa” un apvienojot kulinārijas nodarbību prasmes, Dienas aprūpes centrā mēģināts pašu spēkiem iegūt safrānu no samtenēm.

Ar lielu prieku (īpaši pēc ārkārtējās situācijas uzliktajiem ierobežojumiem) Dienas aprūpes centrā tiek gaidīts ikviens nodarbību vadītājs. Attīstīt sīko muskulatūru, iztēli un domāšanu – ar šādu mērķi tiek vadītas mākslas terapijas nodarbības. Apmeklētāji ir tikuši iepazīstināti ar krāsu apli, paši mēģinājuši iegūt jaunas krāsas, nodarbībās radot lielformāta darbus. Māksla šajā gadījumā ir kā līdzeklis, lai veicināto savstarpējo sadarbību un attīstītu empātiju. Savukārt psihologa vadītajās nodarbībās ziedi tikuši izmantoti kā līdzeklis, lai runātu par savām emocijām.

To, ka kustības kopā ar mūziku spēj raisīt prieku, ir parādījušas muzikālās nodarbības. Katrs apmeklētājs gan tajās iesaistās atkarībā no savām spējām, taču ir apbrīnas vērts redzēt, kā cilvēki, kas nekad ar mūzikas apguvi nav bijuši saistīti, spēj divatā uz marimbas izspēlēt ritmu, spēj atpazīt mūzikas instrumentu pēc tā radītās skaņas audioierakstā, mēģina veidot savu melodiju pēc nošu krāsām. Lai arī nodarbība notiek grupā, vadītājs spēj rast individuālu pieeju katrām tās dalībniekam, lai mazinātu nedrošību un šaubas par savām spējām apmeklētājiem tomēr ne tik ikdienišķā nodarbē kā mūzika.

Arvien apzinātāka kļuvusi apmeklētāju darbošanās keramikā – no sākotnējiem vienkāršākajiem darbiņiem apmeklētāji “izauguši” līdz pašu gatavotiem traukiem, kas arī praktiski tiek pielietoti ikdienā. Prieks redzēt, kad apmeklētāji spēj realizēt savas idejas. Iespaidiem bagāta bija porcelāna darbnīcas apmeklēšana, kad nodarbību vadītāja ļāva katram iemēģināt roku porcelāna bļodiņas izliešanā un neliela dekora izgatavošanā. Praktiskā darbošanās ļāva apmeklētājiem apjaust šī amatniecības veida niansētību un saskatīt saikni ar Dienas aprūpes centra nodarbībās apgūto.

Āra aktivitātēm ir pieejamas jaunas lielformāta spēles – lielā jenga un domino, kas ļauj dažādot brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā.

Visas personas, kas līdz šim pakalpojumu saņēma deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, turpina pakalpojuma saņemšanu pašvaldības budžeta ietvaros. Septembra izskaņā Dienas aprūpes centra apmeklētājiem pievienosies vēl divas personas, bet tāpat aicinām līdzcilvēkus iesaistīties un informēt jums zināmās pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespēju saņemt pakalpojumu Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1a, Preiļos), jo ģimenes locekļiem tas patiesi ir liels atbalsts, kā arī ieguvums pašām personām.

 DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas,  pakalpojumu 2 gadu garumā saņem bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv