Kultūrā

24. februārī Preiļu Galvenās bibliotēkas (PGB) Bērnu nodaļas vadītājai Vilhelmīnei Jakimovai, pārtraucot darba gaitas, kolektīvi tiešsaistē teicām paldies par kopābūšanu, par ieguldījumu un sirdsdegsmi bibliotēkas darbā, vēlot turpmākās dzīves dienas tikpat radošas, dzirkstoša dzīvesspara pilnas. Vilhelmīnes nesavtīgo darba mūža veikumu apliecina Kultūras ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstībā, lasītprasmes veicināšanā bērniem un jauniešiem, stāstniecības tradīciju popularizēšanā Latvijā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Preiļu novada domes Pateicība par iniciatīvas bagātu un ilggadēju darbu Preiļu Galvenajā bibliotēkā, personīgu, radošu ieguldījumu kultūrvides uzlabošanā un pedagoģiskajā darbā. Nozīmīgos apbalvojumus pasniedza Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Želvis.

Austrumu gudrība vēsta: ”Tu esi tāds, kādas ir tavas dziļākās vēlmes; kādas tavas vēlmes, tāda arī tava griba; kāda tava griba, tādi tavi darbi; kādi tavi darbi, tāds arī tavs liktenis”. Ilggadējās PGB Bērnu literatūras nodaļas vadītājas Vilhelmīnes Jakimovas likteņa rakstos ir ieausts — nav svarīgi, ko cilvēks dara, svarīgi tikai, lai viss, kam viņš pieskaras, kļūtu citāds, lai tajā paliktu daļa viņa paša. Tad tas ir pa īstam un no sirds. Tieši šajā aspektā redzam vienkārša mauriņa pļāvēja atšķirību no īsta dārznieka. Vilhelmīne ir cilvēks, kurš neko nedara vienkārši tāpat. Katrai darbībai, katram solim ir mērķis, kas virzīts uz pilnveidošanu, attīstību, izaugsmi, jēgu. Tāpēc viņas “dārzs”, vienmēr zeļ, pumpuro, zied un dod augļus.

Cilvēka vērtība izpaužas domās, darbos, spējā dot un dalīties. To nemitīgi skar pārbaudījumi, un tas, kā cilvēks to izdzīvo, rada viņa vērtību. Vilhelmīne ir nemitīgs ideju ģenerators, kas nesavtīgi dalās savās zināšanās un prasmēs. Sirdij iedegoties par darbu, ko veic, Vilhelmīne savā jomā zinoši un profesionāli pielieto viņai atvēlētās sviras, ļaujot citiem brīvi izpausties, izmantojot savas radošās spējas. Kā motivācija kalpo izaicinājums — augsts, bet sasniedzams.  Uzņemoties atbildību, viņa parasti ātri orientējas sarežģītās situācijās, uzņemas riskus un atbildību par savu rīcību, risina problēmas, saredz un rada iespējas īstenot tās cilvēku labā.

Ar kreatīvu un elastīgu domāšanu apveltītā Vilhelmīne iedvesmo citus, liek noticēt tam, ko dari, — gan sākotnēji strādājot par pedagogu, gan velāk arī bibliotekārajā darbā.  Pateicoties Vilhelmīnei, jau vairākus gadus PGB ir aktīva UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” līdzdalībniece, ir aizsāktas un pilnveidotas lasīšanas veicināšanas programmas: Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, “Krauklis iesaka izlasīt”, “Pūcītes skola”, īstenoti vairāki projekti ar lielu mīlestību un patiesu vēlmi cilvēkos iedēstīt labo, dziļi vērtīgo un paliekošo. Ar viņas iniciatīvu bibliotēkā aizsākta ģimenes modeļa ieviešana.

Solvita Erta,
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja