Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

9. kārtas projektu iesniegumu
pieņemšanas laiks
05.12.2020. – 05.01.2021.
9. kārtai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums
EUR  82899.94
Rīcība 1.1. “Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija”
Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs  EUR 82899.94
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR • līdz 50 000 EUR
• līdz 100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 70%
80% – kopprojektiem
Projektu īstenošanas termiņš 1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv/login, vai Elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Kontaktinformācija un konsultācijas Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode
Tālr. +371 22026684
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
mājas lapa: www.preilupartneriba.lv
Cita informācija Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
– biedrības “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
– biedrības mājas lapas www.preilupartneriba.lv
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:
www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests