Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

8. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 15.06.2020.–15.07.2020.

8. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums: EUR 230897.62.