Iedzīvotājiem

Biedrība "Preiļu – Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ"" izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju", atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai" apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".