Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) vadās no pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz klātienes konsultāciju nodrošināšanu.

Bāriņtiesa nodrošina iespēju visā bāriņtiesas darba laikā sazināties pa tālruni (+371 65322106), mobilo tālruni (+371 29480130) un e-pastu (barintiesa@preili.lv), kā arī apstrādā saņemtos dokumentus. Ir nodrošināta dokumentu un iesniegumu iesniegšana klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu (bāriņtiesas pastkastīte dokumentu ievietošanai 1. stāvā, Aglonas ielā 1a, Preiļos).

Ja akūti nepieciešama klātienes konsultācija, bāriņtiesa lūdz personu rakstiski apliecināt, ka persona nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12.punktu, proti, nav persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Ikviena persona, ar akūtu respiratoru saslimšanu tiek lūgta atlikt klātienes konsultāciju. Klātienes pieņemšana organizējama ievērojot 2 metru sociālo distancēšanos, labi vēdinātā telpā, kā arī nodrošinot higiēnas prasības.

Vienlaikus, ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības, vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka bāriņtiesa nodrošina iespēju uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī sadarbībā ar citām institūcijām (Valsts policija, mediķi, Preiļu novada  pašvaldības policija, Preiļu novada Labklājības pārvalde u.c.) nodrošina nekavējošu informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.