Labklājības pārvaldē Iedzīvotājiem

Sociālajiem pakalpojumiem pēdējos gados tiek piešķirta aizvien lielāka nozīme sociālo problēmu risināšanā. Lai arī sabiedrībā vairāk pazīstami ir aprūpes mājās un pansionāta sniegtie pakalpojumi, ne mazāk svarīgi un kopš deinstitucionalizācijas procesa sākuma īpaši aktuāli ir tieši sabiedrībā balstīti pakalpojumi.  Kā pirmais sabiedrībā balstītais pakalpojums Preiļu pašvaldībā tiek piedāvāts Dienas aprūpes centra pakalpojums, kas gan šādā pakalpojuma veidā tiek sniegts no 2018. gada vidus, taču aizsākumi šāda pakalpojuma sniegšanai ir meklējami jau 2005.gada 28. oktobrī, kad tika atklāts Bērnu rotaļu un attīstības centru “Kamolītis” Sociālā dienesta Dienas centrā. Bērnu un ģimenes lietu ministrija projekta īstenošanai bija piešķīrusi nepilnus piecus tūkstošus latu, Preiļu novada domes līdzfinansējums bija gandrīz divi tūkstoši. Dienas centram atvēlētajās telpās tika veikts remonts un iekārtotas nodarbību telpas – izveidota rotaļu istaba, nodarbību klase un veselības zāle. Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi rotaļu istabā bija apgleznojuši sienas. Centrs sākotnēji bija pieejams trūcīgo un riska ģimeņu bērniem, kuru vecāki materiālā stāvokļa dēļ bija spiesti atteikties no bērnudārza izmantošanas iespējām. Ļoti strauji Dienas centra mērķauditorijai pievienojās pensionāri un invalīdi no to pārstāvošajām biedrībām, tādejādi paplašinot pieejamo pakalpojumu daudzveidību. Pēc vairāku jauno māmiņu iniciatīvas, dažus gadus veiksmīgi darbojās arī māmiņu klubiņš – kamēr māmiņas klausījās dažādu speciālistu lekcijas, mazie varēja savā starpā sadraudzēties un rotaļāties viņiem atvēlētajā rotaļu telpā. Dienas centru vairākus gadus vadīja Anitra Sondore, kura savas darbības laikā realizēja arī vairākus projektus dienas centra mērķa grupu integrēšanai.

Kopš pašvaldības dalības Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā”, no 2012. gada maija centra vadība nodota Lienes Gžibovskas rokās, kura, liekot lietā iegūtās zināšanas psiholoģijā un mājturībā, ar teicamām sekmēm organizē centra darbu, iesaistot plašu mērķauditoriju. Pēdējos gadus liela daļa darba dienas tiek veltīta tieši tai sabiedrības daļai, kura Dienas aprūpes centrā pavada pilnu darba dienu – tās ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem jāspēj piemēroties un jārod iespēja sameklēt viņiem saistoša nodarbe.

Kā atzīst Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, Centra vadītāja ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem izveidojusi lielisku komandu, tāpēc atzīmējot Dienas aprūpes centra piecpadsmitgadi, Labklājības pārvalde vēlas sarūpēt sava veida dāvanu savai struktūrvienībai Logo veidā. Līdz ar to  aicinām Preiļu novada bērnus un jauniešus piedalīties iestādes Logo konkursā, zīmējumos attēlojot savu redzējumu par Dienas aprūpes centra būtību – sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšana  pensionāriem un invalīdiem, jaunajām māmiņām un skolas vecuma bērniem. Ar konkursa palīdzību vēlamies aktualizēt un popularizēt DAC sniegto sabiedrībā balstīto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kā iespēju sociāli mazaizsargātām personām iekļauties sabiedrībā.

Aicinām klātienē apmeklēt Dienas aprūpes centru, lai gūtu priekšstatu par tā darbību (apmeklējumu lūgums iepriekš saskaņot, sazinoties ar konkursa nolikumā norādīto kontaktpersonu). Labākos darbu autorus plānots sumināt Dienas aprūpes centra jubilejas pasākumā.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv