Preiļu novadā

Preiļu novada domes Attīstības daļā turpinās darbs pie dažādu projektu realizācijas, par kuriem var atrast informāciju mājas lapā un jaunākajās ziņās, kā arī informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”. Tiek izstrādāti arī jauni projekti un apkopotas projektu idejas, ņemot vērā to, ka pašreizējā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) plānošanas periodā 2014.-2020. gadam pašvaldībām joprojām ir iespējas piesaistīt valstī līdz šim neizmantoto ES līdzfinansējumu, piemēram, ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem. Jāizskata arī nepieciešamās investīcijas nākošajam plānošanas periodam 2021.-2027. gadam.

Papildu tam, rudens ir iesācies ar aktīvu darbu pie administratīvi teritoriālās reformas realizācijas jautājumiem, kas saistīti ar jaunveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu, administratīvās struktūras izstrādi u.c. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, bet, kamēr notiek citu nacionālā līmeņa dokumentu izstrāde un saskaņošana, piemēram, Ministru kabineta noteikumi “Jaunizveidojamo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Preiļu novada pašvaldībā tiek veidotas darba grupas, kurās paredzēts iekļaut arī apvienojamo teritoriju – Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pārstāvjus.

Jaunveidojamajam Preiļu novadam līdz 2021. gada 1. jūnijam ir jāizstrādā divu galveno attīstības plānošanas dokumentu projekti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma, integrējot jau esošos pašvaldību apstiprinātos dokumentus Preiļu un Riebiņu novados un papildinot ar jaunu Vārkavas novada attīstības programmu (iepriekšējā bija spēkā līdz 2018. gada beigām) un Aglonas pagastu (sadaloties Aglonas novadam). Plānots, ka līdz 2021. gada novembrim šie dokumenti jānodod sabiedriskajai apspriešanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – Teritorijas attīstības plānošanas likumam un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. Pēc apvienošanās pabeigšanas būs jāizstrādā arī kopējās teritorijas plānojums.

Eiropas Savienībā

9. septembrī Latvijā noslēdzās diskusijas par Eiropas Savienības  struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmas projektā plānotajām investīcijām, un visu sanāksmju kopsavilkumi ir ievietoti ES fondu tīmekļa vietnē: www.esfondi.lv/planosana-1. Darbības programmas publiskā apspriešana un publiskās apspriešanas ietvaros iesūtītie komentāri tiks apkopoti un 30 dienu laikā publicēti Finanšu ministrijas un ES fondu tīmekļa vietnēs.

Latgales reģionā

Turpinās darbs pie Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādāšanas, kur katrs novads var iesniegt savus priekšlikumus. Arī Preiļu novada pašvaldība gatavo informāciju par reģionāla mēroga projektu idejām, kas balstās uz Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plānu un atbilst Latgales Stratēģijai 2030, lai veicinātu Latgales reģiona izaugsmi.

Tāpēc jebkurš interesents tiek aicināts izteikt savus priekšlikumus, nosūtot tos uz e-pastu: elita.jermolajeva@preili.lv ar norādi “Preiļu novada reģionāla mēroga projekta ideja” (līdz 25. septembrim).

Preiļu novada domes Attīstības daļā esam gatavi uzklausīt gan mūsu novada un  apkārtējo teritoriju iedzīvotāju, gan arī citu interesentu priekšlikumus par dažādām jomām, lai kopīgi virzītos uz stratēģisko mērķi, kas formulēts Preiļu novada Attīstības programmā 2018.-2024. gadam – veidot “novadu, kurā visu vecumu grupu iedzīvotājiem ir kvalitatīva dzīves vide, kurā ekonomiskais pamats ir uzņēmējdarbība, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību un demogrāfisku izaugsmi, kurš ir pievilcīgs gan kā biznesa vide, gan kā kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas vieta – vieta dzīvošanai”.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.,
Attīstības daļas vadītāja