Kultūrā

2022. gadā Preiļu novadā darbojās 19 publiskās bibliotēkas, kuras iedzīvotājiem sniedza nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizēja izstādes un kultūras pasākumus, veicināja sabiedrības kopīgu attīstību, papildināja un attīstīja novadpētniecības materiālu krājumu, sekmēja un pilnveidoja mūžizglītības iespējas.

Iedzīvotājiem tika sniegtas konsultācijas, organizēti lasītveicināšanas pasākumi, īstenoti projekti, veidotas izstādes, uzkrāti un saglabāti novadpētniecības materiāli, nodrošināta piekļuve informācijai un tehnoloģijām, sniegta iespēja izmantot plašo, vienoto krājumu.

Aizvadītais gads bibliotēkām ir bijis gana dinamisks, radošs un ar pozitīviem statistikas rādītājiem.

PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Preiļu Galvenās bibliotēkas darba prioritātes aizvadītajā gadā:

 • administratīvi teritoriālā reforma – pielāgošanās jaunajam centralizētajam sadarbības modelim ar pagastu bibliotēkām;
 • Preiļu GB attīstības plāna 2022.–2026. gadam izstrāde;
 • Preiļu GB akreditācija – atkārtoti iegūts reģiona galvenās bibliotēkas statuss;
 • oriģinālliteratūras un lasītprasmes popularizējošu pasākumu rīkošana pilsētas un novada mērogā;
 • bērnu literatūras nodaļas āra aktivitāšu zonas izveide (Viduslatgales pārnovadu fonda “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” projekta “Spēlējies koši un droši!” ietvaros);
 • konsultatīvas un metodiskas palīdzības sniegšana Preiļu novada bibliotēkām;
 • pagastu bibliotēku reglamentu un izmantošanas noteikumu izstrāde.

Jaunu pakalpojumu ieviešana:

 • LEGO nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem;
 • tika izstrādātas un iedzīvotājiem piedāvātas trīs licencētas interešu izglītības programmas: Datorapmācība; Informācijas meklēšana tiešsaistes datu bāzēs; Lego robotika (6+ un 9+ vecuma grupām);
 • bibliomāta pakalpojuma ieviešana – pašapkalpošanās iekārta bibliotēkā pasūtīto izdevumu saņemšanai un nodošanai 24 stundas diennaktī.

Jaunas rubrikas Preiļu GB Facebook lapā “Mūsu novadnieki: Par viņiem raksta”, “Preiļu novads preses slejās”, “Notikumu apkopojums Preiļu novada pagastu bibliotēkās”.

Projekti:

 • 2022. gadā tika uzrakstīti četri VKKF projekti un piesaistīti 3950,00 EUR literatūru popularizējošu pasākumu organizēšanai dažādām vecuma grupām.
 • Viduslatgales pārnovadu fonda projekta ietvaros saņemts finansējums 550,00 EUR apmērā āra vasaras aktivitāšu zonas labiekārtošanai.
 • Tāpat turpinājās dalība EDIC Austrumlatgalē projektā (vadošais partneris Rēzeknes novada pašvaldība), kur saņemts EUR 3560,00 atbalsts pasākumu organizēšanai.

Ar Preiļu Galvenās bibliotēkas gada pārskatu var iepazīties dokumentā: Preiļu Galvenās bibliotēkas darba pārskats.

Preiļu Galvenās bibliotēkas darba rādītāju atspoguļojums infografikā:

PREIĻU NOVADA PAGASTU BIBLIOTĒKAS

Darba prioritātes Preiļu novada pagastu bibliotēkās:

 • administratīvi teritoriālā reforma;
 • attīstības plānu izstrāde 2022.–2026. gadam;
 • aktīvs darbs pie bibliotēku apmeklētāju atgriešanas pēc Covid-19 samazināšanās un ierobežojumu atcelšanas;
 • oriģinālliteratūras un lasītprasmes popularizējošu pasākumu un izstāžu rīkošana (t.sk. novadpētniecības);
 • konsultāciju un uzziņu sniegšana.

Jauni pakalpojumi: bibliotēkas sniedza pakalpojumus, kas saistīti ar valsts pārvaldi, tuvinot šos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem, iesaistījās atbalsta pasākumā siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām, reģistrējot iesniegumus.

Projekti: Aizkalnes un Sīļukalna bibliotēkas iesaistījās Viduslatgales pārnovadu fonda projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”, realizējot projektus: “Nāc, piesēdies Aizkalnē!” (uzstādīta lapene, nopirkti pārvietojami soli, iegādāta svētku lampiņu virtene) un “Teritorijas labiekārtošana Sīļukalna pagasta centrā” (Rezultātā sakopta un labiekārtota bibliotēkas un pagasta pārvaldes apkārtne, izveidota košumdobe ar daudzgadīgajiem dekoratīvajiem stādiem). Katra bibliotēka ieguva finansējumu 550 EUR apmērā.

Ar Preiļu novada publisko bibliotēku gada pārskatu var iepazīties dokumentā: Preiļu novada publisko bibliotēku gada pārskats.

Preiļu novada pagasta bibliotēku darba rādītāju atspoguļojums infografikā:

Informāciju sagatavoja:

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietnieces p.i. Sigita Trūpa
Preiļu Galvenās bibliotēkas metodiķe Egija Gribuste