Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Pašvaldība atgādina: līdz 31. janvārim ir iespēja pieteikties nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kam ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu par īpašumā esošu dzīvojamo māju un tai piekritīgo zemi, ja tur deklarēta nodokļu maksātāja dzīves vieta un nodokļu maksātājs pieder pie kādas no Saistošo noteikumu Nr. 2021/10 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā IV nodaļā minētajām kategorijām, tas ir:

  • Maznodrošināta mājsaimniecība.
  • (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieks.
  • Otrā pasaules kara dalībnieks.
  • Afganistānas kara dalībnieks.
  • Nestrādājošas, vientuļas personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti.
  • Bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns (līdz 24 gadu vecumam).
  • Audžuģimene.
  • Sociālais uzņēmums.
  • Komersanti, kas būvē jaunas vai renovē esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai.

Informācija par atvieglojumu piešķiršanas kārtību Saistošie noteikumi – Preiļu novads (preili.lv)