Pašvaldības izsoles Pašvaldībā

20.01.2023. Preiļu novada pašvaldība paziņo par izsludinātās izsoles atcelšanu

Preiļu novada pašvaldība paziņo par izsludinātās izsoles – Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 002 0272 –“Kreisuri”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0134 platībā 7,02 ha atsavināšanas izsoles 2023. gada 15. februārī plkst.12.00 atcelšanu.

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 15. februārī plkst. 12.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Kreisuri”, Bikovā, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.76760020272), kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760020134 7,02 ha platībā.

Pielikumi: 

Izsoles objekta nosacītā maksa ir EUR 13000,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 1300,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 13. februārim plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā: LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023. gada 13. februārim plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.