Uzņēmējdarbībā

No š.g. 11. oktobra līdz 8. novembrim atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām Lauku atbalsta dienestā (LAD) būs iespējams iesniegt projekta pieteikumus Lauku attīstības programmas pasākumā “Ražotāju grupu un organizāciju izveide” saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide””.

Atbalsts paredzēts atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām un kooperatīvo sabiedrību apvienībām, kas atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību pirmo reizi ir ieguvušas pēc 2019.gada 1.janvāra.

Pasākuma “Ražotāju grupu un organizāciju izveide” mērķis ir veicināt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos un efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un tirgus izpētes nodrošināšanā, produkcijas realizācijā, kā arī jaunu noieta tirgu apgūšanā.

Kārtas kopējais publiskais finansējums minētajam pasākumam ir 1 021 248,00 EUR.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kuru mērķis ir ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām; preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana; vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību, kā arī uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana.

Atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām, kuras pretendēs uz pasākuma “Ražotāju grupu un organizāciju izveide” atbalstu, būs jāiztrādā biznesa plāns pieciem gadiem un jāsasniedz noteikti rādītāji.

Maksimālais izmaksājamais atbalsta apmērs atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām vienā gadā nepārsniegs 100 000,00 EUR.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas/Atbalsta pasākumi/-Ražotāju grupu un organizāciju izveide.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. +371 67095000).

Ar plašākiem nosacījumiem par atbalsta nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta noteikumos Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide””.

Papildus informācija

LLKA lauku attīstības speciāliste Sanita Putniņa, sanita.putnina@llka.lv