Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Aizvadītā gada nogalē vairāku speciālistu komandā tikusi veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 11 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ļāvis pakāpeniski organizēt tieši viņu vajadzībām nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Tā, piemēram, viens bērns uzsācis saņemt psihologa pakalpojumu pēc ABA terapijas metodes, četriem bērniem piešķirts reitterapijas pakalpojums, kā arī sešiem bērniem un septiņiem viņu likumiskajiem pārstāvjiem piešķirts fizioterapijas pakalpojums. Tuvākajā laikā plānota papildus izvērtēšana, kā rezultātā arī citiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs iespēja sākt izmantot dažādus pakalpojumus.

Papildus tikušas izvērtētas arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas līdz šim saņēma Dienas aprūpes centra pakalpojumu pašvaldības budžeta ietvaros, kā arī gaidīja rindā grupu dzīvokļa pakalpojuma saņemšanai. Līdz ar to uz doto brīdi viena persona pakalpojumu Dienas aprūpes centrā saņem pašvaldības budžeta ietvaros, bet desmit DAC apmeklētāji un trīs Grupu dzīvokļu iemītnieki – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, pakalpojumus saņem bez maksas līdz 2023. gada beigām, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005. Minētais projekts ticis īstenots sinerģijā ar  Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projektu Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”, kas ļāvis padarīt pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru atbilstošu, funkcionālu, estētisku klientu vajadzībām un personālam.

Neskatoties uz dažādiem ārējiem apstākļiem, kas uz laiku lika iepauzēt aktivitātes Dienas aprūpes centrā, pakalpojumu sniegšana ar pilnu jaudu turpinās. Apmeklētāji ik dienu saņem nedalītu speciālistu iesaisti viņu vajadzībām nepieciešamo spēju attīstībā – šobrīd psiholoģe Liena Fedotova ir uzsākusi īpaši izvēlētas nodarbības – stafešu ciklu, kas vērsts uz pieejamā inventāra un attīstošo metodiku maksimālu izmantošanu, lai sekmētu apmeklētāju sīkās motorikas, iztēles, uzmanības, reakcijas ātruma, atmiņas attīstību, veicinātu ģeometrisko figūru atpazīšanu, secīgu darbību apgūšanu, verot noteiktu krāsu lodītes, kognitīvo un verbālo darbību saskaņošanu, liekot puzles ar burtu un zīmējumu savstarpējo saderību.  Tāpat tiek gatavoti gardumi, pilnveidots darba tikums, rūpējoties par āra teritoriju (sniega tīrīšanas darbi un zaru vākšana pēc lielajiem vējiem) un mīļdzīvniekiem – jau pāris mēnešu Dienas aprūpes centrā ir akvārijs ar vienpadsmit iemītniekiem, kuri sagādā neviltotu prieku. Martā ir atsākta dažādu nodarbību vadīšana – keramikas darbnīcā, kā arī dabas materiālu iesaistē rokdarbu tehnoloģijās aktīvi notiek gatavošanās Lieldienām. Aprīlī savu artavu svētku svinēšanai dos arī šūšanas darbnīcas vadītāja. Apmeklētāju izkustēšanās atkal ir nodota fizioterapeites Oksanas Kitajevas vadībā, kura prot iedvesmot ar savu aizrautīgumu.  Arī paši Dienas aprūpes centra apmeklētāji nāk klajā ar iniciatīvu, gatavojot spoguļu rāmjus no dažādiem otrreiz izmantojamiem materiāliem – pudeļu korķiem, nolietotiem zīmulīšiem, pat pistāciju čaumalām. Viens tāds liels spogulis drīz padarīs omulīgāku viņu atpūtas stūrīti. Īpaši simbolisks žests un milzu darbs bija aptuveni 100 ziepju izgatavošana ikvienam kolēģim, kas, novadu apvienošanas rezultātā, pievienojās Labklājības pārvaldes kolektīvam. Pavasaris noteikti nāks ar pozitīvām pārmaiņām, un sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņems arvien vairāk personu.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos Anita Gāga