Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, šobrīd izstrādā jaunu, kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, kura ieviešanā būtiska loma būs arī izglītības infrastruktūras attīstībai. Tāpēc IZM 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros plāno Eiropas struktūrfondu līdzekļu ieguldījumu vairāk nekā 110 vispārējās izglītības iestādēs Latvijā.

Preiļu novadā SAM 8.1.2 ietvaros tiks modernizēta mācību vide Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, abās izglītības iestādēs veicot mācību telpu atjaunošanas un pārbūves darbus, paredzēta jaunu mācību mēbeļu iegāde, modernu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana mācību procesa modernizēšanai. JPVĢ tiks veikti ieguldījumi arī dienesta viesnīcas atjaunošanā, reģionālā metodiskā centra aprīkojuma iegādei, savukārt pie pamatskolas plānots atjaunot sporta laukumu, uzstādīt āra vingrošanas trenažierus.  Plānots iekārtot arī jaunus dabaszinātņu kabinetus pamatizglītības programmas īstenošanai.

Līdz 2017. gada jūlijam notiek tehnisko būvprojektu izstrāde abu izglītības iestāžu telpu pārbūves un atjaunošanas darbiem. Preiļu pašvaldības projekta ideja 25. janvārī tika saskaņota VARAM Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē, pēcāk sekos uzaicinājums pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu.

Kopējā projekta finansējuma summa sastāda: ERAF 1 799 767,00 EUR (85%) un pašvaldības līdzfinansējums EUR 317 605,92 (15%), kopā 2 117 372,92 EUR.

Līga Upeniece
Projektu koordinatore