Sabiedrībā Izglītībā

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” veiktās aptaujas dati liecina, ka Latgalē vairākums iedzīvotāju skolotāja profesiju vērtē augstu un uzskata, ka skolotājiem ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību veidošanā (94%).

Kopumā Latgalē skolotāja profesiju iedzīvotāji vērtē atzinīgi. 93% no aptaujātajiem reģiona iedzīvotājiem atzīst, ka augstu vērtē skolotāja profesijas lomu un pienesumu sabiedrībā. Vēl vairāk – 94% respondentu piekrīt, ka skolotājam ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību radīšanā.

Tomēr par spīti pozitīvajam vērtējumam skolotāja profesiju sev vai bērniem izvēlētos vien retais. Divas trešdaļas jeb 66% aptaujāto latgaliešu atbildējuši, ka paši nevēlētos kļūt par skolotājiem. Vairāk nekā puse jeb 52% iedzīvotāju nevēlētos, lai viņu atvase kļūst par skolotāju.

Kā būtiskāko iemeslu, kas attur no vēlmes kļūt par skolotāju, Latgales iedzīvotāji nosaukuši emocionālo slodzi (54%) un cieņas trūkumu no bērnu un vecāku puses, ko nākas piedzīvot šajā darbā (46%). Kopumā vairāk nekā četras piektdaļas aptaujāto (85%) domā, ka sabiedrībā trūkst cieņas pret skolotāja profesijas pārstāvjiem. Pārāk zems atalgojums atturošs faktors bijis salīdzinoši mazākai daļai reģiona iedzīvotāju – vien 16%.

Tomēr, lai gan retais iedzīvotājs apgalvo, ka izvēlētos skolotāja profesiju, pirmajā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” gadā ir ievērojams konkurss uz skolotāja amatu – seši speciālisti uz vienu vietu.

„Skolotāja darbs ir aicinājums, tā kodols ir palīdzēt jauniešiem atrast savu koordinātu sistēmu pasaulē. Priecē, ka pēdējos gados šīs profesijas robežas paplašinās, rodas vairāk iespēju realizēt savu potenciālu. Man ir īpašs lepnums par Latgales skolotājiem, kuri iesaistās dažādos projektos, īsteno savas iniciatīvas un ienes klasē pasaules pieredzi, tādejādi palīdzot arī skolēniem noticēt, ka pasaule ir viņiem atvērta,” komentē Eridiana Oļehnoviča, Daugavpils Universitātes topošās studiju programmas “Skolotājs” direktore.

Aptaujas dati rāda, ka latgalieši vēlas mācību iestādēs redzēt skolotājus, kas ir mūsdienīgi, daudzpusīgi un respektēti profesionāļi. Kā vissvarīgākās īpašības, kam jāpiemīt 21. gadsimta skolotājam, viņi atzinuši profesionalitāti (82%) un autoritāti bērnu un vecāku acīs (80%), kā arī spēju orientēties jaunākajās mācību metodēs (64%). 81% aptaujāto domā, ka skolotājiem būtu jādažādo mācību metodes, iekļaujot arī digitālos mācību rīkus.

„Piekrītu latgaliešiem, ka šīs īpašības ir nozīmīgas. Novēroju, ka kandidātiem, kas pieteikušies jauno skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” atlasei, ir liels potenciāls kļūt par šādiem skolotājiem – viņiem ir zināšanu resursi no iepriekšējās profesijas, kas dod citādu skatījumu uz jau zināmām lietām,” stāsta Eridiana Oļehnoviča.

Latgalē, salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, ir augstākais to iedzīvotāju īpatsvars, kuri nepiekrīt, ka skolu optimizācija veicinātu kvalitatīvāku izglītību un sniegtu pienesumu sabiedrībai, – tā uzskata 59% aptaujāto. Tomēr teju tikpat daudz respondentu jeb 57% dotu priekšroku, ka viņu bērni apmeklē tālāk esošu mācību iestādi, kura ir labi organizēta, moderna, iespējams, ar vairāk skolēniem un augsti kvalificētiem un labi atalgotiem skolotājiem, nevis mācību iestādi tuvu mājām, kurā mācās neliels skaits skolēnu un strādā vidēja līmeņa skolotāji ar sliktu atalgojumu.

„Skolu tīkla optimizācija un izglītības iestāžu modernizācija ir komplekss process, tāpēc atbildīgajām iestādēm ir jāturpina kopīgi strādāt, lai ilgtermiņā mēs visi būtu ieguvēji. Sagaidu, ka drīzumā Latgales skolās redzēsim motivētus, darba vidē sagatavotus skolotājus, kas būs gatavi sniegt savu pienesumu,” rezumē Daugavpils Universitātes pārstāve.

Pētījumu veica pētījumu aģentūra „Norstat”. Pētījuma ietvaros interneta vidē aptaujāti 1006 iedzīvotāji no visas Latvijas.

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros. Aktuālā informācija par kampaņu: www.macitspeks.lv.

Papildu informācija:

Klinta Mežapuķe
Projekta „Mācītspēks” sabiedrisko attiecību speciāliste
+371 26278178
klinta.mezapuke@prae.lv