Pašvaldībā

21. janvārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2020. gadam. Preiļu novada pašvaldības 2020. gada budžets balstīts uz novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurai par pamatu izvirzītas trīs galvenās vērtības – iedzīvotāji, uzņēmējdarbība un novada infrastruktūra.

Pašvaldība īstenos pasākumus, lai nodrošinātu dzīves līmeņa un kvalitātes paaugstināšanu novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai. Vienlaikus tiks turpināta novada infrastruktūras sakārtošana, saglabājot dabas vērtības un atbalstot videi draudzīgu saimniecisko darbību.

Budžeta ieņēmumi plānoti 10 499 064 eiro kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums uz 2020. gada 1. janvāri sastādīja 2 770 896 eiro.

Lielākais īpatsvars 2020. gada ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 43,13%. Otrā lielākā budžeta ieņēmumu sadaļa ir dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – 25,15 %, trešā lielākā sadaļa ir dažādas mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta, kas sastāda 20,51%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi sastāda 4,62%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem – 3,44%,  transferti no citām pašvaldībām – 2,19% un pārējie ieņēmumi sastāda 0,96%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze paredzēta 4 527 776 eiro, kas ir par 23 578 eiro mazāk  nekā 2019. gadā. Ieņēmumi pašvaldību finanšu  izlīdzināšanas fondā plānoti 2 640 249 eiro –  par 621 045 eiro vairāk nekā 2019. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par zemi paredzēta 240 750 eiro, par ēkām un būvēm – 80 370 eiro, par mājokļiem – 40 120 eiro.

Plānotie ieņēmumi no citām pašvaldībām plānoti 230 400 eiro, tai skaitā par izglītības iestāžu un pansionāta „Preiļi” sniegtajiem pakalpojumiem.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 5 100 apmērā, maksas pakalpojumu ieņēmumi –  485 130 eiro. Nenodokļu ieņēmumi paredzēti 77 000 eiro apmērā, ko veido valsts, pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām astoņiem mēnešiem plānots 1 088 888 eiro. Profesionālās ievirzes un profesionālās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija 441 636 eiro.

Pašvaldība plāno saņemt dotāciju 40 560 eiro apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem no 1. līdz 4.klasei, bērna ēdienreizei paredzot 0.71 eiro. No LR Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā ieplānoti 8 540 eiro. 2020. gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei paredzēts 20 757 eiro. Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem plānoti 112 720 eiro apmērā.

Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 7 146 eiro. Šos līdzekļus saņems tie kolektīvi, kas saskaņā ar Dziesmu un Deju svētku likumu gatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem paredzēto repertuāru, kā arī vismaz vienreiz gadā ir piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos. Plānotā dotācija XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem paredzēta 11 278 eiro. Mērķdotācija pašvaldībai autoceļu un ielu uzturēšanai ieplānota 326 050 eiro apmērā. 

Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 2020. gadā 

Preiļu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadam salīdzinājumā ar 2019. gadu

Preiļu pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 13269960 eiro apmērā, ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas 760975 eiro.

Visvairāk līdzekļu – 5 361 474 eiro 2020. gada pamatbudžetā paredzēts izglītībai. Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” finansēšanai plānoti 887 504 eiro, pamatizglītībai, vispārējai izglītībai un interešu izglītībai  – 2 050 718 eiro.

Šogad pašvaldība plāno nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 5.-9. klašu skolēniem un 50% izdevumu segšanu ēdināšanai 10.-12. klašu skolēniem. No valsts budžeta plānots saņemt dotāciju 50% apmērā  1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai.

Tāpat kā iepriekšējos gados, plānots segt ceļa izdevumus skolēniem un skolotājiem, apbalvot  olimpiāžu un sacensību uzvarētājus un iegādāties Ziemassvētku dāvanas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  piešķirta  astoņiem mēnešiem, kas sastādīs 1 530 524 eiro. Budžetā ieplānota arī Valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei 20 757 eiro, Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem – 11 278 eiro, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs – 8540 eiro.

Novada dome jau ceturto gadu plāno līdzekļus pašvaldības stipendijām augstskolu studentiem, šogad paredzētā summa sastāda 28 362 eiro. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem ieplānoti  160 930 eiro.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem plānoti 1 076 403 eiro apmērā. Tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai. Domes un novada pagastu pārvaldēm ieplānots 790 791 eiro, aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei paredzēti 24 500 eiro. Deputātu un komisiju izdevumi sastāda 137 632 eiro. Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai ieplānots 34565 eiro, būvvaldes darbam – 65644 eiro, savukārt sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, prezentācijas izdevumiem un līdzdalības maksājumiem – 77 825 eiro.

Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2020. gadā plānoti 361847 eiro apmērā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus 39 392 eiro apmērā veido finansējums vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, sabiedriski nozīmīgo projektu atbalstam, novada nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējumam, tūrisma centra izdevumu segšanai. Skolēnu nodarbinātības atbalstam vasaras period ieplānoti 14 000 eiro, atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai paredzēts 23 880 eiro, bet ekonomiskās darbības atbalstam komercsabiedrībām, saimnieciskā darbības veicējiem un lauksaimniekiem šogad iedalīts 55 407 eiro.

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 161 709 eiro, tai skaitā finansējums donoru kustībai sastāda 1 200 eiro, fizioterapeita pakalpojumu nodrošināšanai novada izglītības iestādēs – 6 211 eiro. Paredzēts finansējums „Sarkanais Krusts” Preiļu komitejai 300 eiro, ieguldījums SIA  „Preiļu  slimnīca” pamatkapitāla summā – 138 508 eiro un  valsts dotācija  feldšeru-vecmāšu punktiem – 15 490 eiro.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus 132615 eiro apmērā veido līdzekļi, paredzētie Preiļu novada pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Lai novērstu administratīvos un citus pārkāpumus, aizsargātu personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību, pašvaldība policijas funkciju veikšanai vairākās vietās pilsētā plānots turpināt uzstādīt videonovērošanas kameras

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības izdevumiem 2020. gadā plānots izlietot 3 101 148 eiro. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā  1 184 402 eiro apmērā, izdevumi ielu apgaismošanai – 103 400 eiro. Novada attīstības objektu un infrastruktūras jauno projektu ekspertīžu veikšanai, būvdarbu  un pakalpojumu  veikšanai ieplānots 499 399 eiro, novada teritorijas pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem paredzēti 1 118 537 eiro.

Lai attīstītu kultūras infrastruktūru, nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, atpūtas un kultūras nozarei pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 1 062 679 eiro.  Līdzekļi ieplānoti Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja, Preiļu novada kultūras centra, Preiļu novada galvenās bibliotēkas, jauniešu centra “Četri” darbības nodrošināšanai, Preiļu muižas kompleksa attīstības un labiekārtošanas darbiem. Paredzēta arī valsts dotācija pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam un dažādiem projektiem kultūras jomā.

Sociālajai aizsardzībai deputāti paredzējuši lietot 1 195 556 eiro. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēta Labklājības pārvaldes, pansionāta „Preiļi”, „Krīzes centra”, Dienas aprūpes centra un pakalpojumu centra “Līči” darbība. Plānots atbalstīt  dažādus sociālās aizsardzības pakalpojumus: pensionāru, invalīdu, biedrību pasākumus, rīkot bērnu vasaras nometnes, iegādāties Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes. Plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem  pakalpojumiem novada iedzīvotājiem.

Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir plānots pabalstu izmaksai un palīdzības sniegšanai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem  iedzīvotājiem. 2020. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus un to nodrošināšanai plānoti 262 203 eiro. Dome sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem arī ārkārtas situācijās.

Nemainīgi, tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2020. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus citās pašvaldībās. Maksājumi 11 audžuģimenēm tiek plānoti 22 000 eiro apmērā.

Aprūpei mājās pilngadīgām personām, nodrošinot palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskā aprūpē Preiļu novadā  deklarētiem iedzīvotājiem  to dzīvesvietā, paredzēti  28 000 eiro. Valsts budžeta finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 112 720 eiro apmērā.

Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2020. gadāPreiļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2020. gadam salīdzinājumā ar 2019. gadu

Preiļu novada pašvaldība speciālajā budžetā īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus  ir integrējusi 2020. gada pamatbudžetā, līdz ar to samazinot administratīvo slogu un nodrošinot pašvaldības budžeta efektīvu, kvalitatīvu sagatavošanas un izpildes uzskaites procesu.

Preiļu novada pašvaldība speciālajā budžetā īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus  ir integrējusi 2020. gada pamatbudžetā, līdz ar to samazinot administratīvo slogu un nodrošinot pašvaldības budžeta efektīvu, kvalitatīvu sagatavošanas un izpildes uzskaites procesu.

Informāciju sagatavoja

Broņislava Savicka,
Preiļu novada domes finanšu analītiķe,
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste