16. oktobrī tika apstiprināts Preiļu novada domes projekta “PREIĻU NOVADA LAUKU CEĻU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAS 2. KĀRTA” pieteikums Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

2. kārtas ietvaros tiks veikta 2 ceļu (“Rinči – Gorlišķi – Raudovka” un “Lielais Anspoku ceļš”) rekonstrukcija 4,68 kilometru garumā Aizkalnes un Saunas pagastos. Projektā paredzēta ceļa seguma pārbūve, asfaltbetona brauktuves seguma konstrukcijas izbūve (krustojums) posmā “Rinči – Gorlišķi – Raudovka”,  abu ceļu autoruzraudzība, būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība.

Projekta rezultātā tiks uzlabota vietējās nozīmes ceļu kvalitāte, kas nodrošinās labu  piekļūšanu apdzīvotajām vietām, tāpat tiks uzlabota satiksmes drošība un samazināts ceļa negadījumu risks. Lauku ceļi atrodas zemnieku saimniecību tuvumā, pa tiem kursē sabiedriskais transports un skolēnu autobusi. Visi iepriekš minētie faktori ir īpaši nozīmīgi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Projekta kopējā summa ir 594 250,00 eiro, tai skaitā attiecināmās izmaksas 418 050,23 eiro, kas sadalās kā Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 376 245,21 eiro (90% no kopējām attiecināmajām izmaksām), pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 41 805,02 eiro un neattiecināmās izmaksas – 176 199,77 eiro. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais avanss projekta īstenošanai ir 75 249,04  eiro jeb 20% no projekta ELFLA finansējuma.

Lauku ceļu pārbūve tiks uzsākta 2018. gada pavasarī.

Laura Upeniece
Projekta koordinatore
Preiļu novada dome