Preiļu novadā Jaunatne

Šī gada jūlijā noslēgusies projektu izvērtēšana Preiļu novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas dažādas biedrības, no kurām vērtēšanas komisija apstiprinājusi 3 projektus, kuri tiks īstenoti 2020/2021. gadā.

Preiļu novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, saņem individuālu atbalstu – konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018.gada rudeni ir uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss.

2020/2021. mācību gada rudens projektu konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • Biedrība “Piedzīvojuma Gars”, projekta nosaukums – “Arhitekts Preiļos”. Projekta mērķis – iesaistīt jauniešus, t.s. PMP riska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai motivētu jauniešus aktīvāk līdzdarboties sociālajā un sabiedriskajā dzīvē, radīt pašiem savus izglītojošos piedzīvojumus un iemācīties uzstādīt un sasniegt savus mērķus. Ar pašu īstenotām neformālās izglītības aktivitātēm veidot saliedētu jauniešu centra kopienu un vidi, kurā jaunieši jūtas droši. Veicināt labsirdīgu, cieņpilnu saskarsmi, kura atbalsta vienaudžus un veicina gan pašu, gan apkārtējo izaugsmi un sadarbību. Projekta laikā paredzētas vairākas aktivitātes, kuru laikā jaunieši plānos un izveidos savu apkaimes maketu, kuru aktivitāšu starp laikā varēs papildināt – izpētes gājieni pa apkārtni pētot un fotografējot, improvizācijas teātra nodarbības, kartes maketēšanas nodarbības, 3D maketa prezentācija interesentiem no pilsētas. Īstenošanas laiks 12 mēneši. Sadarbības partneris – Jauniešu centrs “ČETRI”.
  • Biedrība “Sabiedriskais centrs Līči”, projekta nosaukums – “Izkrāso savu pasauli!”. Projekta mērķis-ģimenisko vērtību stiprināšana, kopīgu radošo izpausmju veicināšana un ģimenes tradīciju popularizēšana, lai palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.  Ģimenes pamatvērtību stiprināšana un ģimeņu izglītošana par latviskajām tradīcijām caur kopīgu darbošanos radošās meistarklasēs, izglītojošās lekcijās, kopīgās rotaļās u.c., radošās izpausmēs, kā dziedāšana un dejošana. Īstenošanas laiks 3 mēneši. Sadarbības partneris – Preiļu 2. vidusskola.
  • Biedrība “LOBS”, projekta nosaukums – “Video nodarbību organizēšana Preiļu novada jauniešiem”. Projekta mērķis: Organizēt video nodarbības Preiļu novada jauniešiem, iesaistot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk-PMP) riska grupas izglītojamos neformālajā izglītībā, tādejādi motivējot turpināt izglītību un veicinot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Galvenās aktivitātes: Praktiskās video nodarbības jauniešiem, iepazīstinot viņus ar profesionālu video tehnisko aprīkojumu un sniedzot iespēju darboties praktiski, izmantojot mācīties darot (learning by doing) metodi ,lai uzlabotu zināšanas par video industriju un , ar neformālās izglītības metodi veicinātu aktīvāku iesaisti sabiedriskajā dzīvē gan skolā, gan ārpus tās. Īstenošanas laiks 6 mēneši. Sadarbības partneris – Jauniešu centrs “ČETRI”.

Visi trīs projekti tiks uzsākti 2020. gada augustā un septembrī.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Sagatavoja:

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv