Apstiprināti Mazo grantu projekti Viduslatgalē

2023. gada projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” ir noslēdzies. Apstiprināti 18 projekti Preiļu novadā par kopējo finansējumu 11196,61 eur un 8 projekti Līvānu novadā par kopējo summu 4922,72 eur.

Diviem projektiem tika piešķirta tikai daļa no pieprasītā finansējuma, jo ne visi projektu pieteicēji pretendēja uz maksimāli pieejamo granta summu.

Projektu īstenošanas laiks no 24.04.2023. līdz 31.10.2023.

2023. gadā atbalstīto projektu vidū ir trīs, kas vērsti uz latgaliskās identitātes un valodas izkopšanu, vairāki uz vides labiekārtošanu un sakopšanu, vismaz 5 publiski pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti, trīs projekti vērsti uz kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, vairāki ietver jaunu atpūtas vai vides objektu uzstādīšanu, viens uz jaunu tērpu šūdināšanu folkloras kopai.

Projektu pieteikumus izvērtēja komisija 5 cilvēku sastāvā, t. sk. pārstāvji no Preiļu un Līvānu novada pašvaldībām. Projekti tika vērtēti pēc 7 administratīvajiem kritērijiem un 7 kvalitātes un finanšu kritērijiem, kas norādīti nolikuma 31. un 33. punktā. Finansējuma piešķiršanā tika ievērota taisnīga un proporcionāla sadale starp pilsētu un pagastiem – pēc iespējas no katra pagasta atbalstot vismaz vienu projektu un vismaz 2 projektus no katras pilsētas.

Projektu finansētāji Preiļu un Līvānu novadu pašvaldības. Projektu ieviesējs nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projektu īstenotāji novadu biedrības un iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Informāciju sagatavoja

Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle
Evija Gurgāne