Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Aizvadītā gada nogalē daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem bija jāpieņem lēmumi par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem remontdarbiem saskaņā ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sagatavotajām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2023. gadam. Dzīvokļu īpašnieku kopībai bija jāpieņem kopsapulces lēmums par attiecīgajiem darbiem, nosakot prioritātes, darbu secību, kā arī iespējamo finansējuma avotu. Kopā tika aizvadītas 46 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kā rezultātā tika pieņemti lēmumi par kopumā 50 dažāda rakstura veicamajiem remontdarbiem šajā gadā daudzdzīvokļu mājās.

Ņemot vērā kopējo daudzdzīvokļu māju inženiertehnisko komunikāciju stāvokli, vairums māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs pieņēma lēmumu veikt stāvvadu un guļvadu nomaiņu. Tāpat arī pozitīvi lēmumi tika pieņemti par māju tehniskās apsekošanas veikšanu – atzinuma saņemšanu par mājas kopējo stāvokli, māju jumtu un pamatu remontdarbiem, autonomo dūmu detektoru uzstādīšanu, logu un durvju nomaiņu kāpņu telpās un citiem remontdarbiem. Remontdarbu veikšana un izpilde ir atkarīga no konkrētās mājas uzkrātajiem līdzekļiem.
Jānorāda, ka lielākā daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tomēr nenonāca pie kāda lēmuma. Tas saistīts ar to, ka mājām nav izvirzīta pilnvarotā persona, kas, domājot par racionālu sava kopīpašuma apsaimniekošanu, uzņemtos atbildību par mājas iedzīvotāju komunikāciju ar apsaimniekotāju, tādā veidā atvieglojot nepieciešamo darbu plānošanu un veicinot ātrāku to izpildi. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina būt aktīviem un atgādina, ka ikviens dzīvokļa īpašnieks var rosināt pārējiem mājas iedzīvotājiem sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, un kopā izlemt par pilnvarotās personas (mājas vecākā) iecelšanu. Protokola paraugu mājas pilnvarotās personas ievēlēšanai var atrast SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā, sadaļā “Iesniegumi” (https://ieej.lv/MrcmU). Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz psaimnieks@preili.lv, vai zvanot atbildīgajam speciālistam Arnim Vilcānam pa tālr. 28080479 (darba dienās no plkst. 8.00–17.00, pusdienu pārtraukums plkst. 12.00–13.00).

Gadījumā, ja māju iedzīvotāji, kuri dzīvokļu īpašnieku kopsapulces laikā pieņēma lēmumu neapstiprināt darbu izpildi, kas tika norādīti kā nepieciešami šim gadam, tekošā gada laikā izlemj, ka tomēr vēlas mainīt situāciju un īstenot plānotos darbus, sasaucot kopsapulci, un ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (50% dzīvokļu īpašnieku + 1 balss) par darbu veikšanu, nosakot to prioritāro nozīmi un izvēloties finansējuma avotu (izmantot esošo mājas uzkrājumu vai lemt par uzkrājuma palielināšanu), var griezties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, kas savukārt, individuāli izvērtēs situāciju, iekļaujot attiecīgos remontdarbus laika grafikā. Taču, kā jau tika augstāk minēts, remontdarbu apjoms un izpilde ir atkarīga no kopējiem dzīvojamās mājas uzkrātajiem līdzekļiem.
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina ikvienu rūpēties par savu kopīpašumu, būt atbildīgam par to, un neskaidrību gadījumā sazināties ar mūsu speciālistiem, kas uzklausīs un palīdzēs pieņemt racionālāko un pareizāko lēmumu efektīvai māju apsaimniekošanai.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa