Izglītībā

Lai novērtētu interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus, kā arī, lai izteiktu atzinību audzēkņiem, kolektīviem un viņu pedagogiem, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad maijā tika apbalvoti čaklākie audzēkņi un viņu pedagogi, kas 2019./2020. mācību gadā uzrādījuši labus rezultātus konkursos un skatēs interešu un profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) izglītības jomās. Šoreiz neparastāk – attālināti.

Divdesmit piecos dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, skatēs un čempionātos saņemti 110 dažāda kaluma diplomi un medaļas. Iegūtas 16 pirmās vietas, 19 otrās vietas, 24 trešās vietas, 18 atzinības, 16 laureāta diplomi, 7 augstākās pakāpes diplomi un 10 pirmās pakāpes diplomi. Audzēkņu panākumi ir arī mūsu novada panākumi.

Kopumā apbalvoja 67 audzēkņus, 15 kolektīvus un 26 viņu pedagogus no Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un Preiļu mūzikas un mākslas skolas.

Saskaņā ar Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtības 5.punktu, šim nolūkam Preiļu novada dome no pašvaldības budžeta bija piešķīrusi 3360 euro (1590 euro audzēkņiem, 960 euro kolektīviem un 810 euro pedagogiem). Naudas balvas apmērs, sākot no pieci euro (zemākā naudas balva audzēknim), bija atkarīgs no iegūtā rezultāta. Ja audzēknis vai kolektīvs ieguvis vairākas godalgotas vietas – naudas balvas summējās. Maija beigās naudas balva tika ieskaitītas audzēkņa bankas kontā vai viņu vecāku bankas kontā. Savukārt kolektīvi saņēma dāvanu kartes.

Pedagogi par ieguldīto darbu un rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu dažāda līmeņa konkursiem un skatēm 2019./2020. mācību gadā saņēma Preiļu novada Izglītības pārvaldes Pateicības.

“Cilvēkiem, kuri ir sasnieguši panākumus piemīt zināma dinamika. Jo vairāk viņi sasniedz, jo vairāk viņi vēlas sasniegt, un jo vairāk ceļu, lai to sasniegtu, viņi atrod.” Tony Robbins

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore