Pašvaldībā

Š. g. 26. janvārī notika kārtējā Preiļu novada domes sēde, kurā deputāti lēma par vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas pirms nedēļas tika skatīti komitejās. Kopumā sēdes darba kārtībā bija 28 jautājumi un 4 papildjautājumi. Informējam par dažiem būtiskākajiem lēmumiem.

  • “Par Preiļu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” – Ņemot vērā vienoto pašvaldības informācijas sistēmas “Visvaris” moduli “Budžets” un tā parametrus, kā arī novadu administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātu un izmaiņas normatīvajos aktos, bija nepieciešams atjaunot budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības noteikumus. To mērķis ir formulēt skaidrus nosacījumus visām darbībām, kas tiek realizētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes gaitā. Noteikumi, kurus deputāti sēdē vienbalsīgi atbalstīja, attieksies uz visām pašvaldības institūcijām – pagastu pārvaldēm, pašvaldības iestādēm, struktūrvienību un projektu vadītājiem.
  • “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Preiļu novada pašvaldībā” – Lai pašvaldībā ieviestu vienotu kārtību, kādā tās iestādes drīkst pieņemt ziedojumus, izstrādāts un domes sēdē apstiprināts nolikums, kas nosaka brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja saistības pret dāvinātājiem (ziedotājiem). Nolikuma mērķis ir atbalstīt pašvaldības administratīvo resursu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu/uzlabošanu, infrastruktūras sakārtošanu, kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālās palīdzības un citus pasākumus, nodrošinot likumīgu ziedojumu saņemšanu un novēršot līdzekļu nelietderīgu izmantošanu. Noteikumi stājas spēkā ar domes sēdes protokola parakstīšanas dienu.
  • “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” – Deputāti lēma apstiprināt grozījumus nolikumā “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, kas nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība līdzfinansē biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju aktivitātes, un kādā tiek kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējā summa tiek noteikta apstiprinot tekošā gada budžetu. Līdzfinansējumu būs iespējams pieprasīt sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Preiļu novadā saskaņā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju šādās jomās: izglītība (uzsvars uz IT prasmēm); sociālā joma un veselība; kultūra, māksla un reliģija; sports un vide. Noteikumi ar grozījumiem stāsies spēkā ar domes sēdes protokola parakstīšanas dienu un būs pieejami pašvaldības mājaslapā preili.lv.
  • “Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” – Saistošie noteikumi “Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” nepieciešami, lai veidotu pašvaldības teritorijā apdzīvotās vietās sakoptu, vizuāli pievilcīgu ainavu, noteiktu īpašnieku atbildību par ēku uzturēšanu un sakopšanu. Šādu noteikumu pieņemšana palīdzēs pašvaldībai īstenot uzraudzību un  kontroli  par  noteikumu  ievērošanu. Pēc  saistošo  noteikumu darbības pirmā gada būs iespēja precīzāk izvērtēt ieguvumus un nepieciešamos pašvaldības finanšu resursus mērķu īstenošanai. Noteikumos definētas prasības dzīvojamo māju teritoriju un nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšanai un kopšanai, būvju fasādēm un citām ārējām konstrukcijām, noteikti atvieglojumi un atbildība par noteikumu neievērošanu. Deputāti vienbalsīgi lēma apstiprināt noteikumus, attiecīgi trīs darbdienu laikā pēc parakstīšanas tie tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildjautājumos tika skatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi par telpu nomu un nodokļu atvieglojumiem, kā arī apstiprināts izsoles komisijas lēmums sludināt atkārtotu Preiļu pils 1. stāva telpu izsoli.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa