Valstī

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektiem, inženierbūvēm un inženierkomunikācijām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”  informē par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām un saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās.

Informatīvais materiāls sabiedrībai par rīcību avārijas gadījumā un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”